WritingsinterviewsTungkol sa Partido Komunista ng Tsina

Tungkol sa Partido Komunista ng Tsina

-

Mga Tanong Mula sa Paaralang Jose Maria Sison
Mga Sagot ni Jose Mara Sison

Abril 25, 2021

1-4. bago ang tagumpay, 5-7. panahon ng sosyalismo  8-10.  panahon ng rebisyunismo at imperyalismo

Mga katanungan:

 1. Ano ang kalagayang panlipunan at internasyunal na nagbunsod sa pagkakatatag ng PKT? Ano pagkakapareho o pagkakaiba  sa pagtatayo ng kanilang Partido (at Hukbo)  sa mga Ruso?

JMS: Sa pamamagitan ng Rebolusyon ng 1911 sa Tsina, naibagsak ang dinastiya ng Tsing at naitayo ang burgis na Republika ng Tsina noong 1912 sa pamumuno ni Sun Yatsen. Subalit pinagtaksilan ito ni Yuan Shikai na nagdeklara sa sarili na emperador ng Tsina. Nagkagulo ang Tsina. Nangibabaw ang mga warlord sa mga prubinsya at lalong madaling pinagsamantalahan ng mga imperyalistang poder ang kalagayan ng Tsina.

Nangyari ang Rebolusyong Oktubre sa Rusya noong 1917 at sa mga sumusunod na taon nagkaroon ng interes sa rebolusyong ito ang mga Tsinong umaasa na lumaya sa madilim na kalagayan ng Tsina na binabalot ng piyudalismo, komprador na kapitalismo at dominasyon ng mga imperyalistang poder. Kagyat na may interes si Lenin at ang mga Bolsebiko sa Tsina. Mula sa pagtatayo ng Comintern noong Marso 2019, may balak na itong ipaabot ang rebolusyong proletaryo sa Tsina.

Noong Mayo 1919, pumutok din ang Kilusang Mayo 4 sa hanay ng mga kabataang Tsino para labanan ang desisyon sa Versailles ng mga poder na nanalo sa World War I na ibigay sa Hapon ang mga konsesyon ng Alemanya. Pagdating ng Hulyo 23, 1921, may mga abanteng elemento na sa Tsina na galing sa intelihentsyang petiburges na naghangad na maging komunista at magtayo ng Partido Komunista ng Tsina (PKT). Nagtipon sa Shanghai ang 12 Tsino na nangangatawan ng mga 57 kasapi para buiin ang PKT.

Sa pagbububuo ng Social Democratic Labor Party sa Rusya noong 1893 na pinagbuhatan ng mga Bolsebiko na pinamunuan ni Lenin at mga Mensebiko na pinamunuan ni Martov, karamihan ng mga pundador ay galing din sa intelihentsyang petiburges subalit kaagad nagrekluta sa hanay ng mga manggagawa alinsunod sa proletaryong katangian ng Partido.

Sadyang nagpapasok ang mga Bolsebiko ng mga kadre sa loob ng Tsaristang hukbo upang magbuo ng mga Sobyet (mga konseho) ng mga sundalo para gawing gera sibil laban sa Tsarismo ang digmaang imperyalista. Kaalinsabay nito, nagbuo rin ang mga mga Bolseviko ng mga sobyet ng mga manggagawa at magsasaka at mga Pulang Taliba na naging bahagi ng Pulang Hukbo sa kalaunan. Sa gayon, naipaghanda ang Rebolusyon ng Oktubre.

Nang itinayo ang National Revolutionary Army sa tulong ng Unyon Sobyet sa ilalim ng Unang Nagkakaisang Prente ng Guomindang (GMD) at PKT sa mga taon ng 1924 hanggang 1927, may mga rehimentong nabuo na nasa pamumuno o impluwensiya ng mga kadre at kasapi ng PKT. Nang nagtaksil si Jiang Kaishek noong 1927, lumipat ang mga rehimentong ito sa panig ng PKT at umabot sa Jingkangshan kung saan naunang nagtayo si Mao ng mga baseng gerilya sa hanay ng mga magsasaka.

 1. Maari niyo bang ilahad paano isinulong ng PKT ang Nagkakaisang Prente sa iba’t-ibang usapin (Usapin ng Lupa, relasyong PKT-KMT, Usapang Pangkapayapaan, usapin ng Pambansang Minorya, usapin ng panggitnang pwersa atbp.), Lugar (Kalunsuran-Kanayunan) at Panahon (iba’t-ibang yugto ng gerang sibil, gera laban sa Hapon at pagtatayo ng bagong republika)

JMS: Nagkaroon ng Unang Nagkakaisang Prente ang GMD at PKT laban sa mga northern warlords at ilinunsad nila ang Expedisyong Pahilaga (Northern Expedition) noong 1926-27. Sa panahong ito, kumilos si Mao sa hanay ng mga magsasaka para magsagawa ng agraryong rebolusyon, gerilyang pakikidigma sa pamamagitan ng Hukbo at pagsasagawa ng antipyudal na nagkakaisang prente sa Jingangshan. Pinamunuan ni Mao ang Pag-aalsa sa Anihan ng Taglagas ng 1927.

Nagtayo siya sa Jiangxi ng Sobyet o gobyerno ng mga Manggagawa at Magsasaka at Hukbo ng mga Manggagawa na tinangkang sirain ng GMD sa pamamagitan ng mga kampanya ng pagpapalibot. Tinalo ng PKT ang mga unang tatlong kampanyang ito at lalong lumakas ang PKT. Subalit nangamba ang mga rebolusyonaryong base dahil sa pakikialam at pagkakamali ng mga sugo ng Comintern. At napilitang gumawa ang PKT ng Mahabang Martsa patungong Yenan noong 1935.

Nagkaroon ng Ikalawang Nagkakaisang Prente ang GMD at PKT Laban sa Hapon magmula 1936 hanggang 1945. Sa pagpapalaki at pagpapalakas ng Pulang Hukbo, ginamit ang estrahikong linya ng pagpapalibot sa mga kalunsuran mula sa kanayunan. Dumaaan ang proseso ng digmang bayan sa tatlong estrtehikong antas ng depensa, pagpatas at opensa.

Rinespeto ang kasarinlan at mga karapatan ng mga pambansang minorya. Sa gayon, nahimok silang lumahok sa digmang bayan. Nang nagapi at nagsurender ang mga Hapon at natapos ang World War II, pumayag ang PKT na makipag-usap sa GMD tungkol sa kapayapaan sa Chonqqing noong 1945. Subalit ang ginusto ni Jiang Kaishek ay maggera sibil. Natalo ang GMD sa gera sibil noong 1946 hanggang 1949. Sa gayon, naitayo ang Republic ng Sambayanang Tsino (RSB) sa Oktubre 1, 1949.

 1. Ano ang itsura ng gubyernong bayan, pagpapatakbo ng ekonomya, gawaing pangkultura at gawaing internasyunal sa panahong hindi pa sila ang state in power?

JMS: Sa panahong hindi pa naitayo ang Republika ng Sambayanang Tsino noong 1949, may sistema ng gobyerno ng mga mamamayan sa mga revolusyonaryong base. May mga organo ng kapangyarihang pampulitika sa pamumuno ng PKT sa lahat nang antas. Nakasalig sa batayang alyansa ng mga uring mangaggawa at magsasaka. Pinatakbo nito ang ekonomiya, gawaing pangkultura at gawaing internasyonal.

 1. Matingkad sa kasaysayan ng PKT ang pagpukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa uring magsasaka. Sa kabilang banda, maaari niyo bang ibahagi ang high points sa pagpukaw, pag—oorganisa at pagpapakilos  sa hanay ng kabataan at manggagawa sa mga lungsod at patungong kanayunan (gaya sa Yenan atbp.).   Paano nito naalpasan ang Puting lagim sa mga lungsod, agresyon ng Hapon at inihanda ang mamamayan sa lungsod sa tagumpay?

JMS: Magmula pa sa Kilusang Mayo 4 noong 1919, tuluy-tuluy ang mga kabataang aktibista na naging komunista sa taong 1921 sa pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa kabataan, Nag-umpisa na rin sila sa pagkilos sa hanay ng mga manggagawa at mga unyon bago pa itayo ang PKT. Lalong kumilos nang malawak sa hanay ng mga manggagawa nang itinayo ang PKT.

Si Mao ang pinakapursigido sa pagkilos sa hanay ng mga magsasaka dahil sa nakakaraming Tsino ay mga magsasaka na walang lupa at kung gayon agraryong rebolusyon ang pangunahing laman ng demokratikong rebolusyon. Maisusulong at maipapanalo ang rebolusyong Tsino kung may integrasyon ng sandatahang pakikibaka, rebolusyong agraryo at pagtatatayo ng mga rebolusyonaryong base sa kanayunan.

Dahil sa pagkilos at pagpapalakas ng kilusang rebolusyonaryo sa hanay ng mga magsasaka sa kanayunan, napangibabawan ng PKT at hukbong bayan ang mga mga Puting lagim sa mga kalunsuran, ang agresyon ng Hapon at mga salakay ng GMD. Paborable sa rebolusyon ang partisipasyon ng mga magsasaka at sa kanayunan malawak ang maneobrahan para sa digmang bayan. Sa kanayunan, puedeng lumaki at lumakas ang maliit at mahinang hukbong bayan sa pamamagitan ng estratehiya at taktika ng digmang gerilya at regular na digmang makilos.

 1. Sa panahon ng Sosyalismong Tsino, ano ang naging lagay ng mga sumusunod: Mga PML/ MBK, opisyal at kawani sa lumang gobyerno ng KMT, opisyal militar at karaniwang kawal ng KMT, magsasaka, manggagawang industriyal, intelektwal, pambansang burgesya, kabataan, kababaihan, pambansang minorya atbp.)  Paano tiniyak sa panahon ni Mao ang paghahatid ng batayang pangangailangan sa mamamayan (pagkain, damit, pabahay at edukasyon) at pagtataas sa kalidad ng buhay (Katiyakan sa trabaho at usaping sahod, pangangalaga sa bata at matanda, pangkalusugan ,rest & recreation atbp.)

JMS: Sa mga unang taon pa lang ng Republika ng Bayan ng Tsina (RBT), iprinoklama at isinagawa ang nasyonalisasyon ng lupa at ginawang ganap ang pagkumpiska ng lupa mula sa panginoong maylupa (PML) at ang libreng pamamahagi ng lupa sa mga magsasakang walang lupa at walang sapat na lupa. Isinagawa ang payugto-yugtong pagsulong ng kooperatibisasyon. Binigyan ang mga PML na walang malubhang kasalanan sa bayan ng pagkakataon na mabuhay nang disente subalit inaalisan ng karapatang maghahal at mahalal sa anumang posisyon sa gobyerno.

Ang mga malaking burges na komprador (MBK) na pinakamalapit sa kaaway ay inalisan ng pag-aari, linitis sa paratang ng korupsyon at inalisan din ng karapatan na maghahal at mahalal sa anumang posisyon sa gobyerno. Ang mga MBK na nagbigay ng tulong at nakipagtulungan sa kilusang rebolusyonaryo ay binigyan ng pagkakataon na maging pambansang burges alinsunod sa mga patakaran ng sosyalistang estado and pinayagang ipasok ang kapital nila sa korporasyon ng estado at pribadong kapitalista. Ito ay isang transisyonal na hakbangin.

Ang mga opisyal ng gobyerno na korap, brutal at pusakal na ahente ng kaaway na uri ay inaresto, linitis at pinarusahan. Subalit ang masa ng mga nakabababang opisyal at kawani ay nagpatuloy sa trabaho nila sa ilalim ng pamamahala ng mga kadre ng PKT at binigyan sila ng kurso ng pag-aaral tungkol sa sosyalismo. Malamang na bago pa manalo ang rebolusyon marami na sa opisyal at kawani ang kumampi na sa rebolusyon.

Ang mga opisyal at karaniwang kawal ng hukbo ng KMT na nagsurender o kusang nagbago ng panig ay binigyan ng amnestiya, muling inorganisa at ginawa pang mga opisyal at kawal sa hukbong bayan sa ilalim ng pamamatnugot ng mga kadre ng Partido at mga datihang kumander ng hukbong bayan. May opsyon naman din na puedeng umuwi na ang mga opisyal o kawal ng KMT kung ayaw sumama sa hukbong bayan o kaya pinauuwi sila kung alanganin ang pagpasok nila sa hukbong bayan. Ang mga opisyal at kawal, laluna na ang mga pusakal na mamatay-tao at mga nasa paniniktik, na nahuli ng hukbong bayan ay linitis at binigyan ng karampatang parusa alinsunod sa desisyon na nakabatay sa ebidensya.

Nakinabang ang mga magsasaka sa reporma sa lupa at kooperasyon, mga manggagawang industriyal, sa expansyon ng produksyon at pagtaas ng pasahod at serbiyo sosyal, mga intelektwal sa kanilang kalayaan at mabuting kalagayan para maglingkod sa bayan, pambansang burgesya sa pagkakataong makatulong sa sosyalistang indutrialisasyon, kabataan sa pagkakataong makatulong sila sa pagtatayo ng sosyalismo, kababaihan sa paglaya mula sa patriarkalismo at discriminasyon, at mga pambansang minorya sa pagrespeto sa kanilang kasarinlan at ibayong pagkakataong umunlad.

Tiniyak sa panahon ni Mao ang paghahatid ng batayang pangangailangan sa mamamayan (pagkain, damit, pabahay at edukasyon) at pagtataas sa kalidad ng buhay (katiyakan sa trabaho at mas mataas na sahod, pangangalaga sa bata at matanda, pangkalusugan, pahinga, aliwan, atbp.) sa pagkawala ng mga dayuhang korporasyon at mga malaking burges na komprador na nagluluwas ng super-tubo mula sa bansa, ang mga panginoong maylupa na naglilikom ng upa sa lupa para sa maluhong pamumuhay nila at pagbabawal sa korupsyon ng mga opisyal at pagpaparusa sa mga korap na opisyal.

 1. Paano hinarap ng Sosyalistang Tsina ang mga samu’t-saring kompleks na usapin sa pagpapatakbo ng bagong estado: Paglutas sa sakit na dala ng lumang lipunan (adiksyon sa opyo, prostitusyon, pamumulubi, mga bilanggo sa komun na krimen, korupsyon sa burukrasya, mga epidemya), economic at political sabotage ng KMT, panggigipit kapwa ng US at rebisyunisatng Unyong Sobyet, mga natural calamities, pangangalaga sa kalikasan,  mga border disputes sa karatig bansa at pagharap sa gawaing internasyunal (party to party, people to people at diplomatic relations) sa pagbalangkas ng prente laban sa Imperyalismo (nat lib movts at dekolonisayon ng Aprika).

JMS: Linutas ng Sosyalistang Tsina ang problema ng adiksyon sa opyo at prostitusyon sa pamamagitan ng pag-buwag ng mga kriminal na sindikato at pag-aresto sa mga lider nito, pagbibigay ng serbisyo sosyal , empleo at tulong ng mga komunidad. Tungkol sa pamumulubi, binigyan ng trabaho ang mga may kayang magtrabaho, ayuda at panggagamot sa may sakit. Tungkol sa mga bilanggo sa komun na krimen, binibigyan ng pagkakataong magbago at magtrabaho, liban sa may mabibigat na krimen na dapat manatiling nakakulong sa maximum security.

Pinarusahan nang mabigat ang korupsyon sa burukrasya at ang economic at political sabotage ng KMT. Sinugpo ang mga epidemya sa pamamagitan ng kooperasyon ng mga tauhan sa pangangalaga sa kalusugan at mga komunidad, Pinakilos ng Partido ang masa para labanan ang panggigipit kapwa ng US at rebisyunistang Unyon Sobyet, para tugunan ang mga natural na kalamidad, tuparin ang pangangalaga sa kalikasan at bantayan ang mga border at malutas ang mga alitan sa karatig bansa.

Hinarap ang gawaing internasyunal (party to party, people to people at diplomatic relations). Itinaguyod ang prinsipyo ng proletaryong internasyonalismo at solidaridad ng mga mamamayan ng daigdig laban sa imperyalismo at reaksyon. Nagbalangkas at nagbuo ng hanay ng mga mamamayan ng Asya, Aprika at Amerika Latina para ipaglaban at ipanalo ang pakikibaka nila para sa pambansa at panlipunang kalayaan. Nagtaguyod at nagpatupad ng linya at mga ugnayang diplomatiko na mapayapa at mapagkaibigan batay sa mutwal na respeto sa kasarinlan, kooperasyon at mutwal na benepisyo.

 1. Madalas tinutuya sa burges na midya at akademiko na sa panahon ng ‘Dakilang Igpaw Pasulong’ ay maraming namatay, lumawak ang kagutuman at ang GPCR bilang isang malaking kahibanagan.  Kabaligtaran nito, ano ang masasabi nating significant achievements at breakthroughs sa iba’t-ibang larangan sa panahong ito?

JMS: Hindi totoo at kahibangan ang panunuya ng mga burges at anti-komunistang midya at akademiko na maraming namatay sa gutom dahil sa ‘Dakilang Igpaw Pasulong’. Sa pamamagitan ng Dakilaang Igpaw Pasulong, napalawak at napalakas ang industriyal na pundasyon ng Tsina, naitayo and sistema ng komuna bilang pinakamataas na antas ng kooperasyon sa agricultura at lumaki ang produksyon at buong ekonomya ng Tsina. Napangibabawan ang blokeyo ng mga imperyalista, ang pagtataksil ng Unyon Sobyet at mga kalamidad sa kalikasan. Naging matibay na bansang sosyalista ang Tsina dahil sa Dakilang Igpaw Pasulong.

 1. Gaya ng paglalagom ni Marx sa Komuna ng Paris at ni Mao sa Ekonomyang Sobyet, ano ang inyong paglalagom sa sosyalistang kontruksyon at GPCR sa Tsina? Ano kaya kaya ang maaaring gawin para mapanghawakan ang mga positive lessons at ang negative lessons naman ay hindi mauulit sa hinaharap sa mga bansang magtatagumpay uli sa Sosyalismo?

JMS: Dapat maunawaan natin na tama ang proletaryo at sosyaslistang linyang tinahak ng Tsina sa panahon ng rehabilitasyon at rekonstruksyon, batayang sosyalisasyon ng ekonomiya, Dakilang Igpaw Pasulong at kilusang ng sosyalistang edukasyon at Great Proletarian Cultural Revolution (GPCR). Sa mga yugtong ito, lumitaw ang mga wastong patakaran at implementasyon ng sosyalistang rebolusyon at konstruksyon at lumantad din ang mga rebiyonistang taksil na nagpanumbalik ng kapitalismo sa Tsina.

Kinailangan ang GPCR para sa pusupusang paglaban sa rebisyonismo dahil sa impluwensya ng Unyong Sobyet at dahil sa panloob na mga burges na sangkap at tendensya sa Tsina. Inilantad ng GPCR ang mga nagtataguyod ng rebisyonismo at landas ng panunumbalik ng kapitalismo. Maliwananag na matagumpay ang GPCR sa mga taon ng 1966 hanggang 1971. Naitakda ang tamang linya laban sa mga rebisyonistang nasa kapangyarihan at naibagsak sina Liu Shaoqi at Deng Xiaoping sa pamamagitan ng mga kabataan na Pulang Taliba. Bunga ng Shanghai Commune, naitakda ang three-in-one system sa mga rebolusyonaryong komite bilang organo ng kapangyarihan pampulitika. Ginawa ring modelo ang Konstitusyon ng Anshan bilang patnubay sa mga uring manggagawa at sa kilusang paggawa.

Matapos na mabiyak ang Kaliwa sa akusasyon kay Lin Piao na may gustong maging Presidente ng Tsina at may pakana siyang i-asesina si Mao at nang sina Lin Piao at buong staff ay namatay o pinatay, ibinalik si Deng Xiaoping sa matataas na posisyon, bilang chief of staff ng People’s Liberation Army at iba pa. Sa 1972 dumalaw na si Nixon sa Tsina. Sa mga taon ng 1972 hanggang 1976 nagamit ng mga rebisyonista at anti-sosyalista ang tunggalian sa pagitan ng Tsina at Unyon Sobyet para ikawing ang Tsina sa US sa ngalan ng modernisasyon, maka-kapitalistang reporma at pagbubukas at integrasyon sa US at pandaigdigang kapitalistang sistema.

Tulad sa pagkagapi ng Komuna ng Paris, napatunayan na pwedeng magsabwatan ang internasyonal na burgesiya para puksain ang mga proletaryong rebolusyonaryo. Napatunayan ng matagumpay na kapitalistang kontrarebokusyon ni Ding Xiaoping ang katotohanan na may mga rebisyonistang taksil sa loob ng PKT at estado na hinarap ng GPCR sa ilalim ng teorya at praktika ng patuloy na rebolusyon sa ilalim ng makauring diktadura ng proletaryado sa pamamagitan ng kultural na rebolusyon upang bakahin ang rebisyonismo, pigilin ang panunumbalik ng kapitalismo at konsolidahin ang sosyalismo.

 1. Paano ang naging proseso ng rebisyunistang pagtataksil sa simulain ng Sosyalismo, kapitalistang panunumbalik hanggang tumungo sa Imperyalismo ang Tsina?  Maaari ba natin itong mai-yugto ito mula kay Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao at Xi Jinping?

JMS: Dahil sa kutsabahan ng mga oportunistang Kanan at Sentrista, nagtagumpay si Deng Xiaoping at mga kasapakat niya sa pagsasagawa ng kudeta. Laban sa Kaliwa at GPCR, nagkaisa ang mga dating salungat sa Dakilang Igpaw Pasulong. Inaresto at ikinulong ang mga kadreng tapat sa GPCR, inalis sa Partido ang lahat na itinuring na maka-GPCR, ipinahayag na ganap na katastrope ang GPCR, binaklas ang sistema ng komuna, ginawang pribado ang maraming industriya sa kanayunan at kalunsuran, ibinukas ang mga bangko ng estado sa mga dating malaking kapitalista ng Tsina, binayaran uli ang mga war bonds na dating binili ng mga kapitalista, gumawa ng mga batas para pumasok ang puhunan ng US at ibang bansang imperyalista at nagsabwatan ang US at Tsina sa pagsasamantala sa murang paggawa ng Tsinong proletaryado.

Magmula huling bahagi ng 1976, laluna magmula 1978, naisagawa ni Deng Xiaoping at mga kasabwat niya ang panunumbalik ng kapitalismo sa Tsina. Pinawalang sala si Liu Shaochi noong 1980. Nagkasabwatan ang mga malaking burges sa mga sektor ng estado at pribado. At mga bilyonaryo nito ay nagkaroon ng kontrol sa Partido, estado at ekonomiya. Nagawa nilang pangunahing magkapartner ang US at Tsina sa pagpapairal ng neoliberal na globalisasyon magmula ng dekada ng mga 1980.

 1. Ano ang masasabi nating namumukod na karakter ng Imperyalismong Tsino kaiba sa    tradisyunal na Imperyalistang bansa sa Kanluran? Sino ang mga malalaking kumpanyang Tsino (Estado-Pribado) ngayon sa usapin ng Industriya, Komersyo, Pagbabangko at Pamumuhunan? (Laganap sa Tsina ang digitized payments [mula QR code hanggang facial recognition], e-commerce at  bagong venture sa digital currency.  Ano kaya magiging papel ng mga bagong inobasyon nito sa patuloy na kapitalistang akumulasyon at krisis ng kapitalismo?)

JMS: Ang namumukod na karakter ng imperyalismong Tsino na kaiba sa tradisyonal na mga imperyalistang bansa sa Kanluran ay nagamit ng Tsina ang kanyang malaking populasyon, ang industriyal na pundasyon ng dating sosyalistang ekonomiya, ang kombinasyon ng monopolyo kapitalismo ng estado at pribado, ang state planning at paggamit ng state resources at ang mabilis na paglipat at pagpaunlad ng mataas na teknolohiya para pasulungin nang mabilis ang paglaki ng ekonomiya at pwersang militar. Magkasabay at magkakoordina ang mga monopolyong korporasyon ng estado at pribado sa industriya, komersyo, pinansya at pamumuhunan.

Nagkaroon ng mga monopolyong korporasyon ng estado sa lahat ng mayor na bahagi ng ekonomiya ng Tsina. Mga monopolyong korporasyon ng estado ay laging may kaugnay na monopolyong korporasyon na pribado at nagbebenta pa ng sapi sa malalaking kapitalista. Sabi ng Tsina na 70 porsyento ng ekonomiya ng Tsina ay pribadong pag-aari at 30 porsyento ay pag-aari ng estado subalit mga ito ay estratehikong industriya. Kayo na ang bahalang tumingin sa listahan ng 500 pinakamalaking pribadong korporasyong Tsino.

Banggitin ko na lang ang 10 na may pinakamalaking kapital: Huawei (sa elektronika) , Pacific Construction Group, Amer International Group (metals), Hengli Group (kimika), Country Garden Holdings (real estate), Evergrande Group (real estate), Legend Holdings Ltd (elektonika), Gome Holdings Group (retail), China Vanke Co Ltd (real estate) and Geely Holding Group (motoring). Ang kapital ng Huawei na pinakalamki ay 858 billion yuan o USD 126 billion at and Geely naman ay 330 billion yuan.

Ang 10 pinakamalaking pribadong bangko ng Tsina ay: China Merchants Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, China International Capital Corporation, Bank of Communications, Shanghai Pudong Development Bank, China CITIC Bank and China Minsheng Bank. Ang mga sumusunod ang 5 pinakamalaking pribadong insurance company: China Life Insurance Company, Ping An Insurance Group, China Pacific Insurance Group, People’s Insurance Company of China at New China Life Insurance.

11.  Sinasabi sa online sources, na ang konsepto ng 9 dash line ay sa panahon pa ni Mao (o maaga pa rito sa panahon ng Kuomintang) ngunit hindi naman ito humantong sa agresibong pag-angkin sa WPS.  Ano ang batayan at pagtingin niyo dito? Ngayong lumalakas ang presensya ng Imperyalistang Tsino sa WPS, ano ang dapat gawin ng mamamayang Pilipino at ng daigdig kaugnay dito?

JMS: Ang gobyernong GMD ang naunang gumawa ng 9 dash line at pag-angkin sa 90 por syento ng South China Sea noong 1947. Wala pang ganitong pag-angkin sa panahon ni Mao. Noong 2009 lamang nag-umpisa ang People’s Republic of China na gumamit ng 9-dash line para angkinin ang South China Sea kaugnay ng alitan nito at Vietnam tungkol sa mga pulo ng Paracels. At pagkatapos gumawa ang Tsina ng agresyon sa Pilipinas sa pag-agaw ng mga maritime features sa exclusive economic zone hanggang territorial sea sa West Philippine Sea para gumawa ng mga artipisyal na pulo na may katangian ding mga base militar. Sinira pa ang marine environment at inaangkin ang mga marine at mineral resources sa palibot.

Lumalabag ang Tsina sa soberanya at maritime rights ng Pilipinas sa exclusive economic zone and extended continental shelf nito sa West Philippine Sea. Lumalabag ang Tsina sa UN Convention on the Law of the Sea at 2016 judgment ng Permanent Arbitration Court na pabor sa Pilipinas at laban sa walang batayang pag-angkin ng Tsina, Dapat ipagtanggol ng Pilpinas at sambayanang Pilipino ang sovereign at maritime rights at ihabla ang Tsina sa UN at sa ibat ibang husgado para umalis sa mga sinakop na maritime feature at magbayad ng upa sa pagsakop at danyos sa pagsira ng kalikasan. Dapat kunin ng sambayanang Pilipino ang solidaridad at suporta ng mga mamamayan ng daigdig tungkol sa isyu.

 1. Ano ang prospek ba ng socialist renewal sa Tsina sa kasalukuyan?  Nababalita sa nakaraan na may mga estudyante ng Peking University na nagsusumikap na seryosong aralin ang Marxismo, balik-aralan si Mao at aktwal na sumanib pa nga manggagawa sa mga pabrika para makipag-aralan at makipamuhay. May posibilidad din ba ng ‘balkanisasyon’ gaya ng nangyari sa dating Unyong Sobyet sa gitna ng mga usapin sa Xinjiang at Hongkong?

JMS: May ibat ibang prospek ang Tsina. Dahil sa papatinding kontradiksyon ng US at Tsina, puedeng lumakas o humina ang Tsina bilang imperyalistang kapangyarihan o kaya parehas silang manghina dahil sa palalang krisis ng labis na produksyon ng sistemang kapitalista at mutwal na siraan ng dalawang imperyalistang poder.

Tungkol sa sistemang pampulitika ng Tsina, sa patuloy na paglakas ng mga monopolyong kapitalista, puedeng itapon na ng Tsina ang pulang bandila ng kanyang pagkukunwari at gayahin ang US o si Gorbachov man lamang. Puede ring magipit ng krisis ang Tsina at lumitaw ang pasismo sa desesperasyon ng malaking burgesya.

Ang pinakamabuting prospek ay kung maagaw muli ng mga Maoista at uring proletaryo ang kapangyariham mula sa burgesya at maibalik nila ang sosyalismo. Puede silang lumakas kung lumubha ang krisis at kung may panganib ng pasismo. Sa abot ng aking nalalaman, may mga grupong Maoista at lumalakas ang kanilang kilusan. At sinisikap ng estado na sugpuin sila.

13 . Minsan niyong nabanggit sa kontribusyon niyo sa isang internasyunal na seminar, ang naging ambag ng PKT sa pagkakatatag ng unang PKP, ang mga gerilyang Wa Chi at sa muling tatag na Partido.   Maari niyo bang ilahad ang ilang historical details nito? (May Filipino-Chinese palang nag ngangalang Sixto Mercado Tiongco Yap [Ye Fei] na naging Heneral ng New 4th army na tubong Tiaong, Quezon)

JMS: Dahil naitayo ang PKT sa Tsina noon pang 1921, nagkaroon ng sangay nito sa Pilipinas sa hanay ng mga Tsinong mangaggawa na may mga sariling trade union sa ilalim ng Chinese Labor Federation. Ang matagalang prinsipal na kadre ng Philippine branch ng PKT ay si Comrade C. Malapit kay Crisanto Evangelista na pundador ng Communist Party of the Philippine Islands.

Naging prinsipal na kadre rin si Comrade C sa pagbubuo ng Wa Chi na squadron ng mga Tsino na naging bahagi ng Hukbalahap. Mahusay silang lumaban sa mga mananakop na Hapon. Marami sa kanila ang umalis sa Pilipinas noong 1947 at 1948 para humabol sa general offensive at pagpapanalo ng PKT sa Tsina. Isang karangalan at swerte ko na inabutan ko pa at nakausap nang maraming beses si Comrade C sa Beijing noong 1966. Nasa mataas na katungkulan siya noon sa Higher Party School ng PKT.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Jose Maria Sison receives the Southeast Asia WRITE Award

The literary award is considered the most prestigious in Southeast Asia. The awardees are nominated by national writers' organizations

BOOKS BY PROF. JOSE MARIA SISON, 1961-2022

Since 1961, more than 50 books written by Jose Maria Sison have been published in English, Filipino and other languages. The books listed hereunder chronologically are mostly available from libraries of major Philippine, US and West European universities, Popular Bookstore in Manila and NDFP International Information Office in Utrecht, The Netherlands.

Decision on the petition for proscription against the CPP-NPA as terrorist organizations filed by the DOJ on 21 Feb 2018 with the RTC branch...

The Program of the CPP which is also synonymous with “Plan of Action”, can be construed as the respondent organizations’ “purpose for being,” or the very reasons for its establishment. A perusal of the foregoing Program, consisting of lofty ideals readily shows that the CPP-NPA is organized or exists, not for the purpose engaging in terrorism.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

You might also likeRELATED
Recommended to you