KAUGNAY NG IKA-20 ANIBERSARYO NG COURAGE

Panayam kay Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo
International League of Peoples’ Struggle

Ni Angelo L. Tesorero
Pinoy Weekly
4 Disyembre  2006

Pinoy Weekly (PW): Prof. Sison, Magandang araw! Idaraos ng COURAGE ang kongreso nila simula ngayong Disyembre 4-6, kasabay ng kanilang ika-20 anibersaryo. Gayundin, idineklara ng pamahalaang Arroyo na ‘National Government Employees Week’ sa susunod na linggo. Kaugnay nito nais naming hingin ang inyong opinyon hinggil sa ilang mga katanungan.

Propesor Jose Maria Sison (JMS): Magandang araw! At sigue po.

PW: Ano ang papel na ginagampanan at dapat gampanan ng mga kawani ng pamahalaan sa pagkamit ng tunay na kalayaan at kaunlaran sa lipunang Pilipino. Sa partikular, ano ang tungkulin ng mga empleyado ng gobyerno gayong batbat ng kritisismo ang kasalukuyang admnistrasyon, na ayon nga sa isang sarbey 1 sa 2 Pilipino ang walang tiwala sa Pangulo. Ano ang papel mga kawani sa susunod na halalan?

JMS: Mahalaga ang papel na ginagampanan at dapat gampanan ng mga kawani ng pamahalaan. Sila ang nauugnayan ng mga mamamayan tungkol sa mga kongkreto at mahalagang bagay. Nasa posisyon sila na makakatulong sa mga mamamayan sa iba’t ibang paraan.

Dapat magsilbi at makipagtulungan sila sa mga mamamayan hangga’t maari kahit na anti-nasyonal, anti-demokratiko at anti-mamamamyan ang mga batayang patakaran at bulok ang karamihan ng matataas na opisyal ng gobyerno. Dapat punahin nila ang mga masamang patakaran at bulok na opisyal, sumama sila sa COURAGE at magkaisa para tutulan ang mga masamang patakaran, opisyal and kilos ng gobyerno at itaguyod ang makabayan, malinis and episyenteng pamamahala.

Karamihan ng Pilipino ay walang tiwala at tutol sa pekeng presidente na si Gloria M. Arroyo. Dapat tutulan at biguin ng mga kawani ang anumang mga pakana ng rehimeng Arroyo na gamitin sila sa kampanya at pandaraya sa susunod na halalan. Dapat tulungan ang mga mamamayan sa pag-intindi sa kalagayan at mga problema at lumahok sa mga kilos masa para harapin at lutasin ang mga problema.

PW: Paano lulugar ang mga empleyadong may progresibong pananaw at paninindigan sa loob ng burukrasyang nagpapanatili ng tagibang na kaayusan.

JMS: Dapat itaguyod at ipalaganap ng mga empleyadong progresibo ang makabayan, demokratiko at maka-masang pananaw at paninindigan sa hanay ng kanilang kapwa empleado. Dapat sumapi sila sa COURAGE at himukin nila ang iba na sumapi rin. Magtayo ng matitibay na organisasyon ng COURAGE. Ipaglaban ang makabayan, malinis at episyenteng paglilingkod sa mga mamamyan, laluna sa mga anakpawis.

Kahit na bulok ang kabuuan ng gobyerno dahil ito ay instrumento ng mapanupil at mapagsamantalang sistema, mainam na itaguyod ng mga kawani kung ano ang tama at mabuti para sa bayan. Sa gayon, kalahok sila sa pagpapalitaw ng bagong sistema na makabayan, demokratiko, makatarungan at maunlad.

PW: Ano ang mensahe ninyo sa pagdiriwang ng COURAGE ng kanilang ika-20 anibersaryo?

JMS: Nagpapaabot ako ng taos-pusong pagbati at pakikiisa sa pamunuan at kasapian ng COURAGE sa okasyon ng ika-20 anibersaryo. Saludo ako sa kanilang mga tagumpay sa pagpukaw, pag-organisa at pagpapakilos sa mga kawani ng gobyerno.

Umaasa ako na gumawa ang COURAGE ng mahusay na paglalagom sa karanasan at maliwanag na pagtatatakda ng mga tungkulin. Sa gayon, ibayong lalakas ang COURAGE para sa pagtataguyod, pagtatanggol at pagsusulong ng mga karapatan at interes ng mga kawani. Mapapalaki nila ang ambag nila sa kilusang pambansang demokratiko ng bayan. Mabuhay ang COURAGE! ###