WritingsMessagesPAKIKIRAMAY SA PAMILYA NI MANUEL (KA NONONG) ALABADO

PAKIKIRAMAY SA PAMILYA NI MANUEL (KA NONONG) ALABADO

-

Ni Jose Maria Sison at Julieta de Lima (Ka Joma at Ka Julie)

Taos puso kaming nakikiramay sa pamilya ni Manuel (Ka Nonong) Alabado sa kanyang pagpanaw. Nagdadalamhati tayo sa pagkawala ng isang minamahal subalit ipinagbubunyi natin ang lahat ng mabuting gawa hindi lamang para sa pamilya kundi para sa sambayanang Pilipino.

Makabuluhan ang buhay ni Ka Nonong dahil sa matapat at puspusang paninilbihan niya sa uring manggawa at sambayanang Pilipino. Wala pag-iimbot na nag-alay at nag-ambag siya sa kilusang paggawa at kilusang pambansa demokratiko sa abot ng kanyang kakayahan.

Nakasama namin si Ka Nong sa pakikibaka. Ipinagmamalaki namin at lahat ng makamabayan at progresibo ang kanyang katapatan, kasigasigan at walang takot na pagkilos. Mahusay na ginampanan niya ang kanyang mga tungkulin kahit na ano ang mga kahirapan, mga panganib at kalupitan ng kaaway, laluna sa panahon ng pasistang diktadura ni Marcos.

Sa dekada ng sesenta, madalas na magpunta sa bahay namin si Ka Nonong para pag-usapan ang gawain sa kilusan at para maghanda ng mga plakard at iba pang kailangan para sa mga rali at aklasan. Malapit siya kay Ka Arthur Garcia na unang nakakilala at nagpaunlad sa kanya bilang kabataang makabayan at unyonista.

Matatag at militante si Ka Nonong sa pagkilos bilang opisyal ng unyon na itinatag ng Kabataang Makabayan sa US Tobacco Corporation. Isa siyang ulirang lider manggagawa sa matinding tunggalian ng uri at mahabang aklasan sa USTC. Gayundin sa pagtulong sa pagbubuo at pagpapaunlad ng mga unyon sa iba pang pabrika tulad ng Manila Cordage at San Miguel Brewery.

Sa ikalawang Kongreso ng Kabataang Makabayan noong 1966, iginawad sa kanya ang pagkilala bilang matatag at militanteng aktibista. Naging kasapi siya ng Partido Komunista ng Pilipinas dahil sa kanyang mataas na kamalayan at magsigasig na pagkilos bilang isang rebolusyonaryong proletaryo.

Mahalaga ang kanyang ambag sa muling pagtatatag ng Partido sa liwanag ng Marxism-Leninismo-Maoismo at sa pagbubuo ng sangay ng Partido sa pabrika at sa komunidad.

Madalas din siyangg kasama sa pagtatanggol sa pamunuan ng Partido sa mga pagpupulong at mahahalagang pakikipag-ugnayan sa iba pang pwersa.

Ang mga ambag ni Ka Nonong sa demokratikong rebolusyon ng bayan at sa sosyalistang hinaharap ay hindi kailanman maglalaho. Bahagi na ito ng laging lumalaki at lumalakas ng kilusan ng uring manggagawa at sambayanang Pilipino para sa pambansang kalayaan, demokrasya at sosyalismo. Mananatili sa ala-ala ng bayan ang maningning na pamana ni Ka Nonong. ###

Latest news

Specific characteristics of People’s War in the Philippines

the peasant masses as the main force of the armed revolution and the countryside as the widest area for maneuver

NDLine online: On revisionism

Revisionism is the systematic revision of and deviation from Marxism

On internationalism

The history of the international communist movement can be told by spelling out the outcome of the Manifesto of the Communist Party

Tungkol sa Partido Komunista ng Tsina

Si Mao ang pinakapursigido sa pagkilos sa hanay ng mga magsasaka dahil sa nakakaraming Tsino ay mga magsasaka na walang lupa

Keynote speech to the video conference to celebrate the 48th anniversary of NDFP

The NDFP’s most important role in the democratic revolution is to arouse, organize and mobilize

Joma says Duterte confessed to being a traitor in latest address

Duterte said it is China that is in possession of the territory and that Filipinos could only go there to fish meekly.

Must read

Specific characteristics of People’s War in the Philippines

the peasant masses as the main force of the armed revolution and the countryside as the widest area for maneuver

NDLine online: On revisionism

Revisionism is the systematic revision of and deviation from Marxism

You might also likeRELATED
Recommended to you