Pair of poems: Pearl & Gold

PEARL

By Jose Maria Sison

In the gloomy depths of the ocean,
Pearl is formed by salted pain
In the tenderness of the oyster
In utter cold, under the weight
Of the water mountain of affliction.

The diver cannot reach the pearl
Without weighing himself down,
Without the endurance and painful labor,
Without the keenness of vision
Through the gloom under pressure.

The pearl is the lustrous fruit
Of the oyster’s mighty struggle.
It is also a glowing eyeball,
A witness to the diver’s effort.
Snatched from the jaws of fathoms,
It becomes a centerpiece of triumph.

12 April 1978

PERLAS

Sa mapanglaw na ilalim ng dagat
Binubuo ang perlas ng naasinang kirot
Sa kalambutan ng talaba
Sa sukdulang lamig, sa ilalim ng presyon
Ng bundok-tubig ng dusa.

Hindi maaabot ng maninisid ang perlas
Nang wala siyang pabigat
Nang walang pagtitiis at mahirap na paggawa,
Nang walang matalas na pagtinging
Tumatagos sa panglaw sa ilalim ng presyon.

Ang perlas ay makinang na bunga
Ng puspusang pakikibaka ng talaba.
Ito ri’y makinang na mata,
Saksi sa pagsisikap ng maninisid.
Dahil Inagaw sa panga ng kailaliman,
Nagiging tampok na hiyas ng tagumpay.

12 April 1978

GOLD

By Jose Maria Sison

In the dark bowels of the earth,
Under the mountain of pressure,
That gathers the heat of the sun,
Gold is trapped and imprisoned
But gleams with collected fervor.

The miner cannot reach the ore
Without making a deepgoing shaft,
Without exerting painful labor,
Without a long-lasting lamp
Through darkness under pressure.

Fiery furnace and acid bowl
Remove dross and refine gold.
Then the fashioning tools turn
To make the crown of triumph
That is the lofty glory of the nation.

12 April 1978

GINTO

Ni Jose Maria Sison

Sa mapanglaw na kailalaiman ng lupa
Sa presyon ng bundok
Na nag-iipon ng init ng araw
Ang ginto’y nabibitag at nabibihag
Ngunit kumikislap sa natipong alab.

Hindi maaabot ng minero ang ginto
Kung hindi huhukay ng malalimang tunel
Kung hindi puspusan ang mahirap na paggawa
Kung walang lamparang nagtatagal
Sa karimlan sa ilalim ng presyon.

Ang maapoy na pugon at mangkok ng asido
Ang nagpapalis sa dumi at nagpipino ng ginto
Pagkatapos, Iikot ang mga gamit panghugis
Upang gawin ang korona ng tagumpay
Na siyang matayog na kaluwalhatian ng bansa.

12 April 1978

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.