WritingsMessagesPagbati ng pakikiisa sa Kabataang Makabayansa ika-56 anibersaryo nito...

Pagbati ng pakikiisa sa Kabataang Makabayan
sa ika-56 anibersaryo nito sa araw ni Bonifacio

-

Ni Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag, Kabataang Makabayan
Nobyembre 30, 2020

Sa ika-56 anibersaryo ng ating organisasyon, nagpapaabot ako ng maalab na rebolusynaryong pagbati at pakikiisa. Pulang saludo ako sa inyong katatagan at militansya sa pagpapatuloy ng rebolusyong Pilipino sa landas ng pambansang pagpapalaya at demokrasya hanggang abutin ang sosyalismo.

Taglay ninyo ang dakilang rebolusyonaryong tradisyon na inumpisahan ni Andres Bonifacio at ipinagpatuloy natin magmula Nobyembre 30, 1964. Malaki at mapagpasya ang pamumuno at mga ambag ng KM sa paglakas ng kilusang masa ng kabataan at sambayanang Pilipino at pagtatayo at paglakas ng iba’t ibang rebolusyonaryong pwersa sa hanay ng masang anakpawis sa buong kapuluan.

Pinupuri ko ang lahat ng pagsisikap, sakripisyo at mga tagumpay ng KM bilang ligang komunista ng kabataan at bilang alyado sa balangkas ng Pambansang Demokratikong Prente ng Pilipinas. Wastong nagpatuloy ang KM sa lihim na pagkilos magmula ng pinatawan ni Marcos ang bayan ng pasistang dikatdura noong 1972. Kailangan ang mga pwersang lihim ng sambayanang Pilipino dahil sa palagiang banta ng terorismo ng estado sa takbo ng pang-aapi at pagsasamantala at palagiang krisis at pagbulok ng malakolonyal at malapyudal na naghaharing sistema.

Nakaharap tayo muli sa isang halimaw na kaaway na nagpapataw ng pasistang diktadura sa ating bayan. Ito ang rehimeng Duterte na sukdulan ang kataksilan, brutalidad, pandarambong at panggagantso. Dapat paigtingin ang lahat ng anyo ng pakikibaka para labanan at wakasan ang rehimeng ito. Paghusayan din ang pagtanggap sa kilusang lihim at sa hanay ng mga rebolusyonaryong nasa pinakamataas na anyo ng pakikibaka ang mga kabataang pinagbabantaan ng teroristang estado ng arbitrayong aresto at pagkulong, pagtortyur at pamamaslang.

Natutuwa ako na muling inilulunsad ninyo ang website ng KM kasabay ang paglabas ng bagong isyu ng Kalayaan. Mahalagang mga kasangkapan ito sa pagsisiswalat ng katotohanan, pagpapataas ng kamalayang rebolusyonaryo at pagpapaalab ng damdaming lumaban sa kaaway at tuparin ang mga tungkulin. Karapat-dapat na gamitin natin ang lahat ng paraan upang abutin natin ang malawak na masa ng kabataan at sambayanang Pilipino. Laging hangad nating ibayong mapatibay ang rebolusyonaryong kapasiyahan at mapataas ang antas ng rebolusyonaryong organisasyon at pagkilos ng masang Pilipino.

Mabuhay ang Kabataang Makabayan!
Wakasan ang halimaw na rehimeng Duterte!
Isulong ang bagong pambansa-demokratikong rebolusyon!
Mabuhay ang kabataang Piliopino!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest news

Joma says Duterte confessed to being a traitor in latest address

Duterte said it is China that is in possession of the territory and that Filipinos could only go there to fish meekly.

Duterte confesses to being a traitor

It is not true that the only option there is for the Philippines is to go to war with China in order to assert sovereignty

On Culture

On Culture Questions from the ND Online School of Anakbayan Europa Pointers to Full Answers by Jose Maria Sison 18 April 2021

There is group inside the AFP called VIBER 300

VIBER 300 demands that Duterte must DENOUNCE China and assert the legal claims of the country in the WPSea

On the armed struggle

ARMED STRUGGLE Questions from the ND Online School of Anakbayan-Europe 11 April 2021

In Honor of William Ramsey Clark

Ramsey Clark used his knowledge of history, political wisdom and legal expertise to identify the major aggressions which the US committed after World War II

Must read

Joma says Duterte confessed to being a traitor in latest address

Duterte said it is China that is in possession of the territory and that Filipinos could only go there to fish meekly.

Duterte confesses to being a traitor

It is not true that the only option there is for the Philippines is to go to war with China in order to assert sovereignty

You might also likeRELATED
Recommended to you