WritingsMessagesPagbati ng pakikiisa sa Kabataang Makabayansa ika-56 anibersaryo nito...

Pagbati ng pakikiisa sa Kabataang Makabayan
sa ika-56 anibersaryo nito sa araw ni Bonifacio

-

Ni Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag, Kabataang Makabayan
Nobyembre 30, 2020

Sa ika-56 anibersaryo ng ating organisasyon, nagpapaabot ako ng maalab na rebolusynaryong pagbati at pakikiisa. Pulang saludo ako sa inyong katatagan at militansya sa pagpapatuloy ng rebolusyong Pilipino sa landas ng pambansang pagpapalaya at demokrasya hanggang abutin ang sosyalismo.

Taglay ninyo ang dakilang rebolusyonaryong tradisyon na inumpisahan ni Andres Bonifacio at ipinagpatuloy natin magmula Nobyembre 30, 1964. Malaki at mapagpasya ang pamumuno at mga ambag ng KM sa paglakas ng kilusang masa ng kabataan at sambayanang Pilipino at pagtatayo at paglakas ng iba’t ibang rebolusyonaryong pwersa sa hanay ng masang anakpawis sa buong kapuluan.

Pinupuri ko ang lahat ng pagsisikap, sakripisyo at mga tagumpay ng KM bilang ligang komunista ng kabataan at bilang alyado sa balangkas ng Pambansang Demokratikong Prente ng Pilipinas. Wastong nagpatuloy ang KM sa lihim na pagkilos magmula ng pinatawan ni Marcos ang bayan ng pasistang dikatdura noong 1972. Kailangan ang mga pwersang lihim ng sambayanang Pilipino dahil sa palagiang banta ng terorismo ng estado sa takbo ng pang-aapi at pagsasamantala at palagiang krisis at pagbulok ng malakolonyal at malapyudal na naghaharing sistema.

Nakaharap tayo muli sa isang halimaw na kaaway na nagpapataw ng pasistang diktadura sa ating bayan. Ito ang rehimeng Duterte na sukdulan ang kataksilan, brutalidad, pandarambong at panggagantso. Dapat paigtingin ang lahat ng anyo ng pakikibaka para labanan at wakasan ang rehimeng ito. Paghusayan din ang pagtanggap sa kilusang lihim at sa hanay ng mga rebolusyonaryong nasa pinakamataas na anyo ng pakikibaka ang mga kabataang pinagbabantaan ng teroristang estado ng arbitrayong aresto at pagkulong, pagtortyur at pamamaslang.

Natutuwa ako na muling inilulunsad ninyo ang website ng KM kasabay ang paglabas ng bagong isyu ng Kalayaan. Mahalagang mga kasangkapan ito sa pagsisiswalat ng katotohanan, pagpapataas ng kamalayang rebolusyonaryo at pagpapaalab ng damdaming lumaban sa kaaway at tuparin ang mga tungkulin. Karapat-dapat na gamitin natin ang lahat ng paraan upang abutin natin ang malawak na masa ng kabataan at sambayanang Pilipino. Laging hangad nating ibayong mapatibay ang rebolusyonaryong kapasiyahan at mapataas ang antas ng rebolusyonaryong organisasyon at pagkilos ng masang Pilipino.

Mabuhay ang Kabataang Makabayan!
Wakasan ang halimaw na rehimeng Duterte!
Isulong ang bagong pambansa-demokratikong rebolusyon!
Mabuhay ang kabataang Piliopino!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Jose Maria Sison receives the Southeast Asia WRITE Award

The literary award is considered the most prestigious in Southeast Asia. The awardees are nominated by national writers' organizations

BOOKS BY PROF. JOSE MARIA SISON, 1961-2022

Since 1961, more than 50 books written by Jose Maria Sison have been published in English, Filipino and other languages. The books listed hereunder chronologically are mostly available from libraries of major Philippine, US and West European universities, Popular Bookstore in Manila and NDFP International Information Office in Utrecht, The Netherlands.

Decision on the petition for proscription against the CPP-NPA as terrorist organizations filed by the DOJ on 21 Feb 2018 with the RTC branch...

The Program of the CPP which is also synonymous with “Plan of Action”, can be construed as the respondent organizations’ “purpose for being,” or the very reasons for its establishment. A perusal of the foregoing Program, consisting of lofty ideals readily shows that the CPP-NPA is organized or exists, not for the purpose engaging in terrorism.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

You might also likeRELATED
Recommended to you