WritingsMessagesMENSAHE SA LEAGUE OF FILIPINO STUDENTS SA KANYANG IKA-19...

MENSAHE SA LEAGUE OF FILIPINO STUDENTS SA KANYANG IKA-19 PAMBANSANG KONGRESO

-

Sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas
Octubre 3, 2015

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo ng International League of Peoples’ Struggle

Kami sa International League of Peoples’ Struggle (ILPS) ay nagpapaabot ng maalab na pagbati at pakikiisa sa pambansang pamunuan, mga tsapter at kasapian ng League of Filipino Students at sa lahat ng delegado at panauhin sa ika-19 na Pambansang Kongreso nito.

Sumasaludo kami sa inyo sa pagpapanatili ninyo sa LFS bilang pinakamatatag,pinakamilitante at pinakamalakas na pambansa demokratikong organisasyong masa ng mga estudyante mula hayskul at kolehyo at mga kabataang guro. Aming ipinagmamalaki ang LFS bilang kasaping organisasyon ng ILPS.

Isang malaking karangalan na noong 1977 kasama ako sa pagbabalak at pangangahas na itatag ang hayag na LFS at pagpapasigla sa lihim na Kabataang Makabayan sa harap ng malupit at madugong paghahari ng pasistang diktadura ni Marcos. Binuo ang LFS bilang alyansa ng mga estudyante laban sa pagtaas ng matrikula at paglabag sa mga demokratikong karapatan.

Habang nasa piitan, naging malaking kagalakan sa akin ang paabot na inihayag ng LFS ang pagtahak sa linya at programa ng pambansang demokrasya sa kanyang ika-3 Pambansang Kongreso noong 1982. Umabot din sa akin noon ang mga ulat ng mga matagumpay na pagsisikap ng LFS sa pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa pinakamalawak na bilang ng kabataan para sa pambansang demokrasya at sosyalismo.

Malaki ang tiwala namin sa ILPS na maging matagumpay ang inyong Pambansang Kongreso. Wastong itinakda ninyo para sa kongresong ito ang temang “Ipagpatuloy ang makabayang tradisyon ng kabataang Pilipino! Isulong ang pambansa-demokratikong pakikibaka ng mamamayan!”

Napakahalaga ang palagiang kamalayan na ang kabataang Pilipino ang pinakamarami at pinakamasiglang bahagi ng lahat ng nakaraang pakikibakang rebolusyonaryo magmula pa sa panahon ni Andres Bonifacio at Emilio Jacinto. Manghihina at huhupa ang anumang kilusan kapag hindi laging nagpapasampa ng maraminng kabataan sa pakikibaka.

Walang paraang mapasulong ang pambansa demokratikong pakikibaka kundi mulatin, organisahin at pakilusin ang mas marami pang kabataan mula sa hanay ng mga estudyante at mga anakpawis. Laging kailangan at mapagpasiya ang malaking bilang ng mga militanteng kabataan sa kilusang masa.

Natitiyak naming matutupad ng inyong Pambansang Kongreso ang layuning magbuo ng pagtatasa at ebalwasyon, gumawa ng mga patakaran, plano at programa ng LFS, at maghalal ng mga pambansang opisyal na may kakayahan at kapasyahang isulong ang makabayan at progresibong kilusan ng mga estudyante sa antas ng hayskul at kolehiyo.

Mainam na magkakaroon kayo ng mga talakayan hinggil sa pambansa at internasyunal na kalagayan, neoliberal na edukasyon, at mga anti-imperyalistang akda ng tagapangulo ng ILPS. Sa gayon, magiging maliwanag ang konteksto ng inyong pagkilos. Kailangan ding magkaroon kayo ng mga pagsasanay para sa iba’t ibang tipo ng gawain ng LFS. Dapat sapulin ninyo ang mga pamamaraan sa pagpapatupad ng inyong mga tungkulin.

Kami sa International League of Peoples’ Struggle ay umaasa na ang inyong Kongreso ay magbubunga ng ibayong masikhay, militante at mabungang pagkilos ng mga estudyante sa mga susunod na taon. Malaki at mapagpasiya ang papel ng inyong organisasyon sa pagsulong ng inyong sektor at sa kabuuan ng pambansa demokratikong kilusan ng sambayanang Pilipino.

Mabuhay ang League of Filipino Students!
Isulong ang kilusang estudyante sa linyang pambansa demokratiko!
Mabuhay ang rebolusyong Pilipino at sambayanang Pilipino!

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Jose Maria Sison receives the Southeast Asia WRITE Award

The literary award is considered the most prestigious in Southeast Asia. The awardees are nominated by national writers' organizations

BOOKS BY PROF. JOSE MARIA SISON, 1961-2022

Since 1961, more than 50 books written by Jose Maria Sison have been published in English, Filipino and other languages. The books listed hereunder chronologically are mostly available from libraries of major Philippine, US and West European universities, Popular Bookstore in Manila and NDFP International Information Office in Utrecht, The Netherlands.

Decision on the petition for proscription against the CPP-NPA as terrorist organizations filed by the DOJ on 21 Feb 2018 with the RTC branch...

The Program of the CPP which is also synonymous with “Plan of Action”, can be construed as the respondent organizations’ “purpose for being,” or the very reasons for its establishment. A perusal of the foregoing Program, consisting of lofty ideals readily shows that the CPP-NPA is organized or exists, not for the purpose engaging in terrorism.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

You might also likeRELATED
Recommended to you