WritingsMessagesMENSAHE SA HUSTISYA

MENSAHE SA HUSTISYA

-

Ni Prof. Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle
Utrecht, The Netherlands
14 Oktubre 2010

Bilang tagapangulo ng International League of Peoples’ Struggle (ILPS), taos-pusong ipinapaabot ko ang pakikiisa ng ILPS sa HUSTISYA! (Victims of Arroyo Regime United for Justice) sa okasyon ng kanyang Pangkalahatang Pulong sa Oktubre 14-17 sa Metro Manila.

Kinikilala namin ang mataas na kahalagahan ng pagtatatag ng HUSTISYA! noong 15 Setyembre 2006 upang pagkaisahin ang mga biktima at kaanak sa layuning kumilos nang sama-sama para kamtin ang katarungan laban sa mga paglabag sa karapatang tao sa panahon ng rehimen ni Gloria Macapagal-Arroyo.

Kapuri-puri ang sigasig at bisa ng inyong pagkilos sa nakaraang apat na taon para ibayong palakasin ninyo ang panawagan para sa katarungan sa lahat ng biktima ng paglabag sa karapatang tao – lalo na para sa 1,206 biktima ng extrajudicial killings at 205 desaparecidos sa ilalim ng nagdaang rehimeng Arroyo.

Umalingawngaw sa buong daigdig ang inyong panawagan na itakwil at itigil ang Oplan Bantay Laya (OBL), isang halimaw na instrumento ng terorismo ng estado at likha ng imperyalismong Amerikano sa digma ng teror nito. Humahanga kami sa tampok na papel ninyo sa Permanent People’s Tribunal tungkol sa Pilipinas sa The Hague noong 2007.

Angkop lamang na tawagin ang pansin at kunin ang suporta ng mga mamamayan ng buong daigdig dahil ang OBL ay pakana ng imperyalismong Amerikano at mga papet nitong malalaking komprador at asendero. Sila ang malupit na lumalabag sa mga karapatang tao na nakaukit sa mga internasyonal na batas.

Ipinagpapatuloy ng bagong rehimen ni Aquino ang OBL at inihahanda ang oplan na may ibang pangalan subalit nasa balangkas pa rin ng US Counterinsurgency Guide ng 2009.

Patuloy ang mga madugong paglabag sa mga karapatang tao at patuloy na pinagkakaitan ng hustisya ang mga biktima sa panahon ni Arroyo. Imbing balak ni Aquino ang malawakang sabay na paggamit ng karahasan at panlilinlang.

Kung gayon, karapat-dapat lamang na ipagpatuloy ng HUSTISYA! ang pakikibaka para kamtin ang katarungan para sa mga biktima ng paglabag ng mga karapatang tao. Darami pa ang mga biktima. At kailangang lumaban tayo para salungatin at pigilin ang mga krimen ng mga imperyalista at lokal na reaksyonaryo at sikapin nating baguhin ang naghaharing sistema na siyang nagluluwal ng mga paglabag sa mga karapatang tao.###

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Jose Maria Sison receives the Southeast Asia WRITE Award

The literary award is considered the most prestigious in Southeast Asia. The awardees are nominated by national writers' organizations

BOOKS BY PROF. JOSE MARIA SISON, 1961-2022

Since 1961, more than 50 books written by Jose Maria Sison have been published in English, Filipino and other languages. The books listed hereunder chronologically are mostly available from libraries of major Philippine, US and West European universities, Popular Bookstore in Manila and NDFP International Information Office in Utrecht, The Netherlands.

Decision on the petition for proscription against the CPP-NPA as terrorist organizations filed by the DOJ on 21 Feb 2018 with the RTC branch...

The Program of the CPP which is also synonymous with “Plan of Action”, can be construed as the respondent organizations’ “purpose for being,” or the very reasons for its establishment. A perusal of the foregoing Program, consisting of lofty ideals readily shows that the CPP-NPA is organized or exists, not for the purpose engaging in terrorism.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

You might also likeRELATED
Recommended to you