WritingsMessagesMENSAHE NG PAKIKIISA SA PISTON SA IKA-5 KONGRESO NITO

MENSAHE NG PAKIKIISA SA PISTON SA IKA-5 KONGRESO NITO

-

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo
International League of Peoples’ Struggle
Setyembre 25, 2015

Kami sa International League of Peoples’ Struggle (ILPS) ay nagpapaabot ng pagbati at pakikiisa  sa Pinagkaisang Samahan ng  mga Tsuper Nationwide (PISTON) sa okasyon ng Ika-5 Kongreso nito. Saludo kami sa inyo sa lahat ng inyong pagsisikap, mga sakripisyo at mga tagumpay sa nakaraang limang taon.

Naipagmamalaki namin ang PISTON bilang kasaping-organisasyon ng  ILPS.  Tumatahak ito sa linyang anti-imperyalista at demokratiko.  Itinataguyod at ipinaglalaban nito ang mga karapatan at interes ng mga tsuper,  mga maliliit na operator at mamamayan sa buong Pilipinas laban sa kartel ng mga monopolyo ng langis at sa papet na gobyerno.

Sumasang-ayon at nakikiisa kami sa inyong tema: Mapangahas na magpalawak, magmulat, mag-organisa at magpakilos sa hanay ng drayber, manggagawa at mamamayan para sa  pambansa demokratikong pakikibaka na may sosyalistang perspektiba! Militanteng makibaka para sa mga pang-ekonomiya at pampulitikang karapatan! Labanan ang korap, papet, brutal at pahirap na rehimeng Aquino at paghandaan ang paglaban sa pagpapatuloy ng neoliberal na atake ng monopolyo-kapitalismo!

Walang maasahan ang masang api at pinagsasamantalahan kundi ang sarili nilang pagkilos. Wastong paigtingin ninyo ang mga pagsisikap na magpalawak, magmulat, mag-organisa sa hanay ng drayber, manggagawa at mamamayan sa balangkas ng pambansa demokratikong pakikibaka tungo sa sosyalistang hinaharap.  Dapat maglunsad ng mga militanteng pakikibaka para sa pang-ekonomiya at pampulitikang karapatan.

Patuloy na labanan ang korap, papet, mapagsamantala, brutal at sinungaling  na rehimeng Aquino. Tagapagsagawa ito ng  neoliberal na patakarang diktado ng imperyalismong US.  Ang patakarang ito ay sadyang nagpapababa sa kita ng mga anakpawis at nagbibigay daan sa pandarambong sa ating lakas paggawa at likas na yaman. Pinabilis nito ang daloy ng supertubo sa mga kapitalistang monopolyo.  Pinadadalas at pinalulubha ang krisis sa kabuhayan.  Pinatataas ang presyo ng langis bilang paraan ng paghuthot  ng supertubo mula  sa mga drayber at sambayanang Pilipino.

Mainam na kasunod ng inyong Kongreso, idaraos ng PISTON Partylist ang ika-2 Kumbensyon  nito at ipaghanda ang paglahok nito sa darating ng eleksyon ng 2016. Tama na gamitin ang lahat ng pagkakataon para isulong ang mga karapatan at interes ng mga drayber,  mga manggagawa at mamamayan.  Kaalinsabay nito, tandaan natin hindi limitado ang kilusang masa sa mga prosesong labis na kontrolado at dominado ng mga pulitiko ng mga nagsasamatalang uri at mga imperyalistang patron.

Kahit na sa panahon ng kampanyang elektoral, malaya ang kilusang masa na kinabibilangan ng PISTON  na umaksyon sa mga isyung mahahalaga. Makakatulong pa ito sa kampanyang elektoral ng mga makabayan at progresibong mga Partylist.  Sa Pilipinas ngayon, nagkakasabay ang iba’t ibang anyo ng pakikibaka, mga legal at nasasandatahan.  Ang  mga anyong ito ay hindi magkakatungggali kundi kumplementaryo, samantalang digmang bayan ang pinakamabisang sandata sa pagpapabagsak sa lumang  sistema at pagtatayo ng bago.

Umaasa kami sa International League of Peoples’ Struggle na ibayong lalakas ang PISTON bunga ng Ika-5 Kongreso. Sa paglalagom ninyo ng karanasan,  mahahango ninyo ang mga positibo at negatibong aral, makakapagbatay kayo sa kasalukuyang lakas at makakapagtakda kayo  ng mga tungkulin para isulong at ipaabot ang inyong pakikibaka sa mas mataas na antas.  May  tiwala kaming magagawa ninyong susi ng ibayong pagsulong ang inyong Kongreso.

Mabuhay ang  Pinagkaisang Samahan ng  mga Tsuper Nationwide (PISTON!
Labanan ang pang-aapi at pagsasamantala ng mga imperyalista at mga alipuris nila!
Mabuhay ang kilusang pambansa demokratiko ng sambayanang Pilipino!

Latest news

The Marcos, Arroyo and Duterte oligarchs are now moving fast

The Marcos, Arroyo and Duterte oligarchs are now moving fast to establish their big comprador dominance over the Malampaya and Recto Bank gas and oil resources in collaboration with foreign oil and gas monopoly firms

What to expect from Marcos regime II

Ferdinand Marcos, Jr. consistently evaded presenting publicly his platform of government in the course of the campaign for the elections of 2022 in the Philippines

Why & how the fascist dictator’s son becomes the fake President through electoral fraud

WHY & HOW THE FASCIST DICTATOR’S SON BECOMES THE FAKE PRESIDENT THROUGH ELECTORAL FRAUD

Delightful illustrations of comrades Prof. Jose Ma. Sison and Dr. Ho Chi Minh

Delightful illustrations of comrades Prof. Jose Ma. Sison and Dr. Ho Chi Minh

The “great reset” generates the great resist

What may be construed as a “great reset” actually occurred when the decades of the revisionist betrayal of socialism and restoration of capitalism in the Soviet Union, Eastern Europe and China led to 1991 when the collapse of the Soviet Union categorically ended the bipolar world of the Cold War and made US imperialism the sole superpower in a “unipolar” world.

Joma as gold medalist high school graduate

Among the most interesting are photos of his youth, copies of which he did not have in his destroyed collection

Must read

The Marcos, Arroyo and Duterte oligarchs are now moving fast

The Marcos, Arroyo and Duterte oligarchs are now moving fast to establish their big comprador dominance over the Malampaya and Recto Bank gas and oil resources in collaboration with foreign oil and gas monopoly firms

What to expect from Marcos regime II

Ferdinand Marcos, Jr. consistently evaded presenting publicly his platform of government in the course of the campaign for the elections of 2022 in the Philippines

You might also likeRELATED
Recommended to you