WritingsMessagesLabanan ang terrorismo ng estadoat pandarambong ng rehimeng Duterte

Labanan ang terrorismo ng estado
at pandarambong ng rehimeng Duterte

-

Mensahe ng Pakikiisa sa Panrehiyong Kongreso ng Kilusang Mayo Uno
Ni Jose Maria Sison
Tagapangulong Emeritus ng International League of Peoples’ Struggle
Nobyembre 29-30, 2020

Mahal na mga Kababayan,

Nagpapaabot ako ng maalab na makabayang pagbati at pakikiisa sa inyo sa okasyon ng Panrehiyong Kongreso ng Kilusang Mayo Uno-Metro Manila. Pulang saludo sa inyo! Humahanga ako sa inyong katatagan at militansya sa pakikibaka at sa mga tagumpay na nakamit ninyo sa kilusang paggawa at sa kilusan ng sambayanang Pilipino para sa pambansang kalayaan at demokrasya.

Pagkakataon ninyo ang kongreso upang lagumin ang inyong karanasan at kalagayan, hanguin ang mga aral, magbatay sa naipon na lakas, pangibabawan ang mga kahinaan, harapin ang mga hamon at itakda ang mga tungkuling dapat tuparin upang isulong ang kilusang paggawa at kilusang pambansa-demokratiko. Umaayon ako sa inyong panawagan: Sulong, masang anakpawis! Palakasin ninyo ang uring manggagawa bilang namumunong pwersa sa pundamental na pagbabago sa lipunan.

Kaharap natin ngayon sa Pilipinas ang isang mabangis na kaaway, ang rehimeng US- Duterte na taksil, tirano, berdugo, mandarambong at manggagantso. Papet ito ng dayuhang mopolyo kapitalismo at pangunahing kinatawan ng mga lokal na mapagpasamantalang uri ng malalaking komprador, asendero at burukrata kapitalista. Nagdaranas ngayon ang mga uring anakpawis at sambayanang Pilipino dahil sa pasismo o terorismo ng estado at matinding pagsasamantala.

Mabilis ang paglubha ng krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista; gayundin ng palagiang krisis ng lokal na malakolonyal at malapudal na naghaharing sistema sa ilalim ng neoliberal na patakarang nagpabilis sa nakaraang apat na dekada ng akumulasyon ng kapital sa kamay ng monopolyong burgesiya at nagpaliit sa kita at empleo ng mga manggagawa at iba pang anakpawis, kabilang ang mga nasa gitnang saray.

Lalong lumaganap ang kahirapan sa ating bayan habang linulustay ng mga nasa kapangyarihan ang pondo ng bayan dahil sa korupsyon at pagbuhos ng pera para sa mga aparato ng panunupil ng estado at sa paglulunsad ng malupit na kontrarebolusyon. Lalong nalantad ang kabulukuhan ng naghaharing sistema sa pagsulpot ng pandemya tulad ng Covid 19 at mga kalamidad bunga ng walang humpay na pandarambong sa kalikasan.

Wala tayong mapagpipilian kundi magpakatibay ng loob, magpaalab ng diwang mapanghimagsik at pagsikapan na gawin ang lahat upang mabisang labanan ang tumitinding pang-aapi at pagsasamantala, ang pagpataw ng pasismo sa bayan at pinakagarapal na pandarambong.

Ginawang patakaran at batas ng dyablong Duterte ang tinatawag na red-tagging at arbitraryong paglista ng mga aktibista, kritiko at salungat sa kanyang regimen upang arestuhin at idetine nang wala mang hudisyal na mandamiento, itortyur at kikilan at paslangin sila tulad sa Oplan Tokhang.

Ang mga halimaw na katulad ni Duterte at kanyang mga alipures ay umaasta na parang walang hangganan ang kanilang kapangyarihan at pagnanakaw. Subalit sila mismo ang nagbabangkrap sa ekonomiya at sa sarili nilang gobyerno at sila rin ang nagtutulak sa masang Pilipino na magrevolusyon. Hindi nila namamalayan na sila ang pinakamabisang tagarekluta ng mga rebolusyonaryo.

Tiyak na sa mga darating na linggo, buwan at taon, raragasa ang mga militanteng pagkilos ng masa upang labanan ang pasismo, ipagtanggol ang mga pambansa at demokratikong karapatan at patalsikin ang rehimeng Duterte. Sa ganitong kalagayan, susulong ang bagong demokratikong rebolusyon na may direksyon at perspektibang sosyalista sa pamumuno ng partido ng uring mangaggawa.

Kaugnay nito, ang lahat ng mga manggagawa at mga aktibistang nais kumilos bilang proletaryong rebolusyonaryo ay dapat magpataas ng antas ng rebolusyonaryong kamalayan, mag-organisa at kumilos. Ang mga aktibistang nais magrebolusyon ang dapat maging mga binhing mabilis tumubo, at lumago hanggang mamunga at maging mas marami pang binhi sa matabang kalupaan ng rebolusyon.

Mabuhay ang Kilusang Mayo Uno sa Metro Manila at buong bansa!
Isulong ang kilusang paggawa at kilusang pambansa demokratiko!
Itaguyod ang pamumuno ng uring manggagawa at ang sosyalistang hinaharap!
Mabuhay ang anakpawis at sambayanang Pilipino!
Ipagtagumpay ang rebolusyong Pilipino!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest news

Joma says Duterte confessed to being a traitor in latest address

Duterte said it is China that is in possession of the territory and that Filipinos could only go there to fish meekly.

Duterte confesses to being a traitor

It is not true that the only option there is for the Philippines is to go to war with China in order to assert sovereignty

On Culture

On Culture Questions from the ND Online School of Anakbayan Europa Pointers to Full Answers by Jose Maria Sison 18 April 2021

There is group inside the AFP called VIBER 300

VIBER 300 demands that Duterte must DENOUNCE China and assert the legal claims of the country in the WPSea

On the armed struggle

ARMED STRUGGLE Questions from the ND Online School of Anakbayan-Europe 11 April 2021

In Honor of William Ramsey Clark

Ramsey Clark used his knowledge of history, political wisdom and legal expertise to identify the major aggressions which the US committed after World War II

Must read

Joma says Duterte confessed to being a traitor in latest address

Duterte said it is China that is in possession of the territory and that Filipinos could only go there to fish meekly.

Duterte confesses to being a traitor

It is not true that the only option there is for the Philippines is to go to war with China in order to assert sovereignty

You might also likeRELATED
Recommended to you