Kablaaw ken pannakikaykaysa iti panangrambak ti sangalubongan nga aldaw ti pangtao a karbengan

Kablaaw ken pannakikaykaysa iti panangrambak ti sangalubongan nga aldaw ti pangtao a karbengan
ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 2018

Ingungotek nga kakaddua, gagayyem ken entero nga kailian,

Maragsakanak unay nga mangipadanun ti pangablaaw ken pannakikaykaysa iti panangrambakyo ti Sangalubongan nga Aldaw dagiti Pangtao nga Karbengan ken iti panangipabuyayo ti pelikula dagiti agtutubo maipanggep iti pakasaritaan ti rebolusionario nga tignayan iti Ilokos.

Maragsakanak a naggeddan ti panangrambakyo ti aldaw dagiti pangtao a karbengan ken ti pannakaipabuya ti pelikula maipanggep iti rebolusion. Launen dayta dua ti prinsipio ti nailian nga wayawaya ken demokrasia.

Maipagpannakkelko dagidiay appok ken kakabagiak nga nakipagpaset iti rebolusion kontra ti kolonialismo ti Espania. Ken iti panawenko, ar-aramidek ti kabaelak kaduak dagiti amin a kakailian tapno maitultuloy ti rebolusion nga rinugian ti Katipunan ken ni Andres Bonifacio.

Tapno agbiag manen ti kapanunotan ken panagtignay para iti rebolusion iti Ilokos iti panawenko, ginannuatko nga ammuen ken amirisen ti kasasaad ti Ilokos ken inyaplagko ti napabaro nga rebolusionario nga tignayan manipud idi dekada innem a pulo ti napalabas nga siglo. Ket maragsakanak nga dimmakkelen ti rebolusionario nga tignayan iti Ilokos ken iti entero a Pilipinas.

Bayat nga lumawlawa ken pumigpigsa pay ti tignayan, adu pay ti addangen, panagrigat ken panangsango iti pannakalabsing kadagiti pangtao nga karbengan sakbay nga maragpat ti naan-anay a ballaigi iti pannakidangadang para iti nailian nga wayawaya ken demokrasia.

Saantayo nga agsardeng ken saantayo nga agsarimadeng iti panangitandudo ken panangsalaknib kadagiti pangtao nga karbengan ken iti panangiyabante iti demokratiko a rebolusion ti umili kabayatan nga adda panangirurumen ken pananggundaway, ken adda panagtarigagay dagiti Ilokano ken umili nga Pilipino nga mangragpat ti nailian nga wayawaya ken demokrasia, hustisia sosyal, progreso ken nainhustisiaan nga kappia.

Agbiagkayo amin!
Iyabante ti rebolusion a Pilipino!
Agbiag ti umili a Pilipino!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.