WritingsArticles & SpeechesHalaga ng mga Sirkulo sa Pag-aaral ng Marxismo

Halaga ng mga Sirkulo sa Pag-aaral ng Marxismo

-

https://josemariasison.org/inps/Halagangmgasirkulo.htm

Mensahe ni Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag,
Partido Komunista ng Pilipinas
5 May 2003

Ipinapaabot ko ang malugod na rebolusyonaryong pagbati sa mga estudyante at iba pang kabataan na nakatipon ngayon para ipagdiwang ang araw ng kapanganakan ng dakilang guro na si Karl Marx sa Mayo 5.

Angkop na angkop ang symposium ninyo para aralin at talakayin ang Manipestong Komunista at iba pang akda ng tagapagtatag ng pandaigdigang kilusang komunista.

Natutuwa ako sa pagnanais at pagsisikap ninyong ilunsad muli ang mga sirkulo ng pag-aaral sa Marxismo. Malaking karangalan para sa akin ang magpaabot sa inyo ng mensahe para linawin ang halaga ng ganitong mga sirkulo noon at ngayon.

Mahalaga at kinakailangan ang pagbubuo, pagpaparami at pagpapaunlad ng mga sirkulong ito. Dito mahuhubog ang mga kadre sa pamagitan ng pag-araal at pagsapol sa Marxismo-Leninismo. Mapagpasiya ito: kung walang rebolusyonaryong teorya, walang kilusang rebolusyonaryo.

Pinakamahalagang sangkap sa matibay na pundasyon ng kilusang rebolusyonaryo ang pagkakaroon ng mga kadreng komprehensibo at malalim ang kaalaman sa rebolusyonaryong ideolohiya ng uring proletaryo na siyang may pangkasaysayang misyon na itayo ang sosyalismo at gapiin ang imperyalismo para itayo ang komunismo.

Sa mga pambansang demokratikong paaralan, hinuhubog natin ang lahat ng aktibista sa kasalukuyang pangkalahatang linya sa pulitika. Mula sa hanay nila hanguin ang mga masipag sa pag-aaral at pagkilos para pasulungin silang maging kadre. Tulad noon, kinakailangan ngayon ang malawakang pagtatayo ng mga sirkulo sa pag-aaral ng Marxismo.

Naging mapagpasiya ang ganitong mga sirkulo sa loob ng SCAUP at ilang unibersidad sa Maynila gayundin sa mga unyon at mga samahang magsasaka para likhain ang mga komunistang kadre at kasapi na naging ubod ng muling pagbangon at pag-unlad ng kilusang masa sa linya ng pambansang demokratikong rebolusyon.

Tumpak ang balak ninyong magbuo ng mga sirkulong ito at magparami ng mga kadreng may mahigpit na pagtangan sa Marxismo-Leninismo. Isagawa ang balak nang puspusan. Sa gayon, matitiyak ang konsolidasyon sa ubod ng malawakang kilusang masa at mapapatatag ang wastong direksiyon ng rebolusyon. ###

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Jose Maria Sison receives the Southeast Asia WRITE Award

The literary award is considered the most prestigious in Southeast Asia. The awardees are nominated by national writers' organizations

BOOKS BY PROF. JOSE MARIA SISON, 1961-2022

Since 1961, more than 50 books written by Jose Maria Sison have been published in English, Filipino and other languages. The books listed hereunder chronologically are mostly available from libraries of major Philippine, US and West European universities, Popular Bookstore in Manila and NDFP International Information Office in Utrecht, The Netherlands.

Decision on the petition for proscription against the CPP-NPA as terrorist organizations filed by the DOJ on 21 Feb 2018 with the RTC branch...

The Program of the CPP which is also synonymous with “Plan of Action”, can be construed as the respondent organizations’ “purpose for being,” or the very reasons for its establishment. A perusal of the foregoing Program, consisting of lofty ideals readily shows that the CPP-NPA is organized or exists, not for the purpose engaging in terrorism.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

You might also likeRELATED
Recommended to you