Sights & Sounds

Reply to DND Secretary Lorenzana

It is unfair and unjust for DND Secretary Delfin Lorenzana to accuse me of having prompted his boss Duterte to incite civilians and AFP officers and men to kill 5 NPA suspects everyday and induce them with the reward of 25,000 pesos per victim. It is entirely the responsibility of his commander-in-chief Duterte to make the incitements and inducements to murder people in violation of human rights and international humanitarian law. […]

Messages

SULONG MIGRANTE-PHILIPPINES AT MIGRANTE YOUTH

Mainam na makapaglatag kayo ng matibay at malawak na pundasyon ng Migrante International sa buong kapuluan sa pamamagitan ng Migrante-Philippines. Konsolidahin ang lakas ng mga pamilya at komunidad ng mga migranteng manggagawa na naabot na ninyo at ibayong magpalawak para abutin ang iba pang naghihintay sa inyong mga organisador at edukador. Dapat sagpangin ang panahon para magparami ng mga balangay at magbuo ng mga kailangang antas ng pamumuno. Lumahok at mag-ambag sa ibayong paglakas ng kilusang manggagawa, kilusang kabataan, kilusang kababaihan at sa buong pambansa-demokratikong kilusan. […]