Messages

RESIST US IMPERIALIST-LED WAR AND BUILD JUST PEACE

RESIST US IMPERIALIST-LED WAR AND BUILD JUST PEACE Message to the International Solidarity Conference to Resist US Imperialist Led War and Build Just Peace By Prof. Jose Maria Sison Chairperson, International Coordinating Committee International League of Peoples’ Struggle November 10, […]

Messages

LEARN FROM LENINISM AND THE OCTOBER REVOLUTION

I am sure that those who come from the Philippines, Indonesia and other underdeveloped countries find relevant how Lenin and the Bolsheviks conducted revolution in two stages: the democratic stage against tsarism and feudalism in February and the socialist stage against the Kerensky-led Provisional Government and the bourgeoisie. […]

Messages

MESSAGE OF SOLIDARITY TO PARTICIPANTS IN PEACE, BREAD AND LAND CELEBRATING THE CENTENARY OF THE 1917 OCTOBER REVOLUTION

The great Lenin led and built the Bolshevik Party to serve as the advance detachment of the working class in the revolution ideologically, politically and organizationally. He developed further the fundamental principles of Marxism laid down by Marx and Engels in the fields of philosophy, political economy and social science inn the era of free competition capitalism. He put forward the principles, policies, line and methods for winning the democratic and socialist stages of the revolution in the era of modern imperialism and proletarian revolution. […]

Messages

Mensahe sa Lakbayan ng Visayas 2017: Pagbalikwas sa Kagutuman at Pasismo

Nasisiyahan din ako na ipagbubunyi ninyo ang ika-100 anibersaryo ng Rebolusyong Oktubre sa balangkas ng pandaigdigang pagdiriwang sa inisyatiba ng International League of Peoples´ Struggle. May kaugnayan ito sa Lakbayan ng Visayas 2017 sapagkat pinatutunayan ng Rebolusyong Oktubre na ang panlipunang pagpapalaya ay nakakamit batay sa alyansa ng manggagawa at magsasaka. Nahawan ang daan para sa tagumpay ng rebolusyon sa pamamagitan ng mga kilos protesta ng masa laban sa kagutuman at panunupil ng estado. […]

Messages

PAGBATI SA PAMANTIK-KMU SA IKA-10 KONGRESO NITO

Kapuri-puri ang mayamang karanasan at mga tagumpay ninyo sa pakikibaka upang ipagtanggol ang mga demokratikong karapatan ng mga manggagawa, itaguyod ang tunay, militante, at anti-imperyalistang unyonismo, at upang kamtin ang tunay na kalayaan, kasarinlan ng bansa at ganap na demokrasya. […]

Articles & Speeches

UPHOLD THE VALIDITY OF THE GREAT OCTOBER SOCIALIST REVOLUTION, FIGHT TO DEFEAT IMPERIALISM AND ADVANCE THE PROLETARIAN REVOLUTION

The great Lenin extended and developed the theory and practice of Marxism to that of Marxism-Leninism in the era of modern imperialism and proletarian revolution. He led the Bolsheviks and the people in turning the inter-imperialist World War I into a revolutionary civil war, thus overthrowing Tsarism through the February 1917 revolution and subsequently the bourgeois Kerensky government in the Great October Socialist Revolution. All power passed on to the soviets of workers, peasants and soldiers, which led to the establishment of the Soviet Union on one-sixth of the surface of the earth. […]

Messages

BUILD THE BOLSHEVIK-TYPE OF PARTY AND THE REVOLUTIONARY MASS MOVEMENT

In view of the persistent and worsening crisis of the world capitalist system and the need to unite and strengthen the working class movement for socialism against imperialism, the theme of the celebration is highly significant and timely : Celebrate the lessons of the Great October Socialist Revolution! Onward with the struggle of the working class to defeat imperialism and build a socialist world! […]