Messages

PAGBATI SA PAMANTIK-KMU SA IKA-10 KONGRESO NITO

Kapuri-puri ang mayamang karanasan at mga tagumpay ninyo sa pakikibaka upang ipagtanggol ang mga demokratikong karapatan ng mga manggagawa, itaguyod ang tunay, militante, at anti-imperyalistang unyonismo, at upang kamtin ang tunay na kalayaan, kasarinlan ng bansa at ganap na demokrasya. […]

Messages

BUILD THE BOLSHEVIK-TYPE OF PARTY AND THE REVOLUTIONARY MASS MOVEMENT

In view of the persistent and worsening crisis of the world capitalist system and the need to unite and strengthen the working class movement for socialism against imperialism, the theme of the celebration is highly significant and timely : Celebrate the lessons of the Great October Socialist Revolution! Onward with the struggle of the working class to defeat imperialism and build a socialist world! […]

Messages

MESSAGE OF SOLIDARITY TO BAYAN-HONGKONG & MACAU ON THE OCCASION OF ITS SECOND CHAPTER ASSEMBLY

As always, we are proud of your outstanding record as member-organization of the ILPS and as a key component of the ILPS chapter in Hongkong & Macau. You have contributed significantly to the international assemblies and other major events of the ILPS and have promoted the anti-imperialist and democratic united front and militant struggles of the peoples of the world. […]

Messages

PALAKASIN ANG LEAGUE OF FILIPINO STUDENTS, LABANAN AT GAPIIN ANG REHIMENG US-DUTERTE

Angkop na buksan ninyo ang selebrasyon sa pamamagitan ng mobilisasyon sa harap ng US embassy sa Setyembre 11, at sa gabi nito naman may mga kultural na pagtatanghal kasama ang mga pambansang minorya sa Lakbayan 2017. At magtipon ang mga alumni para magbahaginan ng mga karanasan at aral. Mahalagang sa Setyembre 12 ilulunsad ninyo ang mga propaganda workshop at usapin tungkol sa K-12 program at ang pagsasanay sa pagsusulat, pagtalumpati at propagandang biswal. […]

Messages

PARANGAL KAY KA ATENG, SISTER CECILIA C. RUIZ

Sa ilang nakaraang taon, umabot na sa aking kaalaman ang maraming mabuti at magiting na gawain ni Ka Ateng (Sister Cecilia C. Ruiz) para sa masang inaapi, mahirap at pinagkaitan. Isang karangalan at ikinagagalak ko nang nakadaupangpalad ko, nayakap at nakausap ko siya sa kanyang pagdalaw sa Utrecht, kasama si Ka Aurora Santiago, byuda ng matagal at malapit kong kasama sa pakikibaka na si Ka Willem Geertman, dakilang kadre ng uring proletaryo, rebolusyonaryong bayani at martir ng mga anakpawis ng Pilipinas at buong daigdig. […]

Messages

ISAKATUPARAN ANG TUNAY NA REPORMA SA LUPA

Mensahe sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas sa okasyon ng ika-8 Pambansang Kongreso nito, Hulyo 12-13, 2017, Legazpi City, Albay Ni Prop. Jose Maria Sison,Tagapangulo International League of Peoples’ Struggle Kami sa International League of Peoples’ Struggle ay nagpapaabot ng maalab […]