Messages

Solidarity message to the first international rural youth assembly

I congratulate the Youth for Food Sovereignty for organizing this First International Rural Youth Assembly to highlight the struggles of the rural youth in semi-colonial and semi-feudal countries in their particular situation as rural youth and the close link of their struggles with the over-all struggle of their people for national freedom and democracy. In the semi-colonial and semi-feudal countries of Asia, Latin America and Africa, the rural youth comprise the majority of the rural labor force and a big part of the country’s population. […]

Messages

Solidarity Message to Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU)

The youth has always played an important role in progressive movements fighting for societal change throughout the world. That is why the founding congress of Pemuda Baru Indonesia is a welcome development in the struggle of the Indonesian youth as well as the struggle of the Indonesian people for national freedom and democracy against imperialism and local reaction. […]

Messages

Pesan Solidaritas untuk Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU)

Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Liga Internasional Perjuangan Rakyat (ILPS), saya menyampaikan salam solidaritas militant dan sehangat-hangatnya kepada Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU), berkenaan dengan kongres pembentukannya dari 25 sampai 27 Maret, 2018, dengan tema:” Membangun Organisasi Pemuda Nasional Demokratis untuk Mendorong Maju Perjuangan Pemuda dan Rakyat”. […]

Messages

WE ARE NAT DEM

You have been able to scan the horizon and raise your arms and spirit to the heavens because your feet are firmly on the ground and you voice out the crying needs, urgent demands and aspirations of the Filipino people […]

Messages

SULONG MIGRANTE-PHILIPPINES AT MIGRANTE YOUTH

Mainam na makapaglatag kayo ng matibay at malawak na pundasyon ng Migrante International sa buong kapuluan sa pamamagitan ng Migrante-Philippines. Konsolidahin ang lakas ng mga pamilya at komunidad ng mga migranteng manggagawa na naabot na ninyo at ibayong magpalawak para abutin ang iba pang naghihintay sa inyong mga organisador at edukador. Dapat sagpangin ang panahon para magparami ng mga balangay at magbuo ng mga kailangang antas ng pamumuno. Lumahok at mag-ambag sa ibayong paglakas ng kilusang manggagawa, kilusang kabataan, kilusang kababaihan at sa buong pambansa-demokratikong kilusan. […]