Philippine History, Classes and Crisis, and United Front: A Review

The study of Philippine history must be guided...

Hinggil sa malapyudalismo

Hindi pa gumagawa ang Pilipinas ng mga basikong metal...

Tungkol sa buhay ni Jose Maria Sison

Bilang birthday wish, nais kong paigtingin ng mga rebolusyonaryong pwersa at malawak na masang api ang kanilang pakikibaka para sa pambansang kasarinlan at demokrasya laban sa imperyalismo ng US at Tsina at mga mapagsamantalang uri ng malalaking komprador, asendero at burukrata kapitalista. Magkamit ng ibayong tagumpay ang sambayanang Pilipino sa kanilang bagong demokratikong rebolusyon

Dialectical and Historical Materialism

Third Episode of Marxism-Leninism: An Introduction

On proleterian stand and outlook

...the Communist Party of the Philippines originally used the phrase Mao Zedong Thought...

Lectures of Prof. Jose Maria Sison in Webinars of ND Online School of Anak-Bayan Europa

Complete list of the lectures of Jose Maria Sison for 2020

On Mass Work

First Episode in the Series of Introduction to Marxism-Leninism

Mga katanungan hinggil sa “Limang Gintong Silahis”

...at mga sagot ni Jose Maria Sison...

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents