Why Not Peace?

A webinar on the social and economic proposals of the peace process between the NDFP and the GRP

Philippine History, Classes and Crisis, and United Front: A Review

The study of Philippine history must be guided...

Hinggil sa malapyudalismo

Hindi pa gumagawa ang Pilipinas ng mga basikong metal...

Tungkol sa buhay ni Jose Maria Sison

Bilang birthday wish, nais kong paigtingin ng mga rebolusyonaryong pwersa at malawak na masang api ang kanilang pakikibaka para sa pambansang kasarinlan at demokrasya laban sa imperyalismo ng US at Tsina at mga mapagsamantalang uri ng malalaking komprador, asendero at burukrata kapitalista. Magkamit ng ibayong tagumpay ang sambayanang Pilipino sa kanilang bagong demokratikong rebolusyon

Dialectical and Historical Materialism

Third Episode of Marxism-Leninism: An Introduction

On proleterian stand and outlook

...the Communist Party of the Philippines originally used the phrase Mao Zedong Thought...

Lectures of Prof. Jose Maria Sison in Webinars of ND Online School of Anak-Bayan Europa

Complete list of the lectures of Jose Maria Sison for 2020

On Mass Work

First Episode in the Series of Introduction to Marxism-Leninism

Latest news

Specific characteristics of People’s War in the Philippines

the peasant masses as the main force of the armed revolution and the countryside as the widest area for maneuver

NDLine online: On revisionism

Revisionism is the systematic revision of and deviation from Marxism

On internationalism

The history of the international communist movement can be told by spelling out the outcome of the Manifesto of the Communist Party

Must read

Specific characteristics of People’s War in the Philippines

the peasant masses as the main force of the armed revolution and the countryside as the widest area for maneuver

NDLine online: On revisionism

Revisionism is the systematic revision of and deviation from Marxism