press statements

STATEMENT AGAINST PROCLAMATION 360 & 374 OF THE US-DIRECTED DUTERTE FASCIST REGIME

The vile purpose of the Duterte regime is to proscribe the CPP and NPA as terrorist organizations and wage a campaign to slander them, arbitrarily list down suspected officers and members for general intimidation, abduction, torture and mass murder as in Oplan Tokhang and further list individuals who are suspected of financing and aiding the CPP and NPA , who are themselves deemed as terrorists and who are thus made vulnerable to the violations of human rights and extortions by the terrorist regime. […]

Messages

SULONG MIGRANTE-PHILIPPINES AT MIGRANTE YOUTH

Mainam na makapaglatag kayo ng matibay at malawak na pundasyon ng Migrante International sa buong kapuluan sa pamamagitan ng Migrante-Philippines. Konsolidahin ang lakas ng mga pamilya at komunidad ng mga migranteng manggagawa na naabot na ninyo at ibayong magpalawak para abutin ang iba pang naghihintay sa inyong mga organisador at edukador. Dapat sagpangin ang panahon para magparami ng mga balangay at magbuo ng mga kailangang antas ng pamumuno. Lumahok at mag-ambag sa ibayong paglakas ng kilusang manggagawa, kilusang kabataan, kilusang kababaihan at sa buong pambansa-demokratikong kilusan. […]

News

JV asks JMS: Hinggil sa kasalukuyang papel ng Simbahang Katoliko sa pagpawi sa kultura ng karahasan at kawalang-katarungan sa bansang Pilipinas

“Dapat mas madiin ang pagpapatigil sa garapal na kriminalidad ni Duterte,” kumento ni Prof. Sison. Dagdag niya, ¨Dapat kumilos ang mga tao at lider ng Simbahang Katoliko para labanan ang pagpaslang kay Fr. Tito Paez at Fr. Novelito Quinones at matagalang detensyon ni Bishop Morales. Sina Fr. Paez at Bishop Morales ay mga ecumenical partner ng Simbahang Katoliko. […]

photos

MARA ISABELLA LOPEZ YOKOHAMA

An honor to be representing the Philippines in the first ASEAN film festival here at the Netherlands ❤️ Didn’t think I’ll be back in Europe so soon after the San Sebastián film fest. Congratulations Ida Anita Del Mundo! Your film […]

interviews

INTERVIEW WITH PROF. JOSE MARIA SISON (JMS) ON DUTERTE REGIME AND REVOLUTIONARY MOVEMENT

The CPP, NPA and the masses have already sized up the strength and capabilities of their enemy and are well-prepared to fight him. GRP and AFP resources under Duterte are far less and weaker under Duterte than under Marcos. The crisis of the semicolonial and semifeudal system has become far worse. The NPA has spread nationwide and has gained experience and strength so many times since 1969. There are thousands of full-time Red fighters, augmented by the people´s militia, armed city partisans and self-defense units in underground mass organizations.
[…]