Messages

MESSAGE OF SOLIDARITY TO PARTICIPANTS IN PEACE, BREAD AND LAND CELEBRATING THE CENTENARY OF THE 1917 OCTOBER REVOLUTION

The great Lenin led and built the Bolshevik Party to serve as the advance detachment of the working class in the revolution ideologically, politically and organizationally. He developed further the fundamental principles of Marxism laid down by Marx and Engels in the fields of philosophy, political economy and social science inn the era of free competition capitalism. He put forward the principles, policies, line and methods for winning the democratic and socialist stages of the revolution in the era of modern imperialism and proletarian revolution. […]

Messages

Mensahe sa Lakbayan ng Visayas 2017: Pagbalikwas sa Kagutuman at Pasismo

Nasisiyahan din ako na ipagbubunyi ninyo ang ika-100 anibersaryo ng Rebolusyong Oktubre sa balangkas ng pandaigdigang pagdiriwang sa inisyatiba ng International League of Peoples´ Struggle. May kaugnayan ito sa Lakbayan ng Visayas 2017 sapagkat pinatutunayan ng Rebolusyong Oktubre na ang panlipunang pagpapalaya ay nakakamit batay sa alyansa ng manggagawa at magsasaka. Nahawan ang daan para sa tagumpay ng rebolusyon sa pamamagitan ng mga kilos protesta ng masa laban sa kagutuman at panunupil ng estado. […]

Messages

PAGBATI SA PAMANTIK-KMU SA IKA-10 KONGRESO NITO

Kapuri-puri ang mayamang karanasan at mga tagumpay ninyo sa pakikibaka upang ipagtanggol ang mga demokratikong karapatan ng mga manggagawa, itaguyod ang tunay, militante, at anti-imperyalistang unyonismo, at upang kamtin ang tunay na kalayaan, kasarinlan ng bansa at ganap na demokrasya. […]

features

Significado Histórico de la Gran Revolución Socialista de Octubre

Significado Histórico de la Gran Revolución Socialista de Octubre http://www.revistarupturas.com/significado-historico-de-la-gran-revolucion.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork Marx y Engels establecieron los principios fundamentales de la teoría y práctica del marxismo en la época del capitalismo competitivo libre. Utilizaron los conocimientos más adelantados de la Filosofía, Economía […]