Newsfeatures15 Puntong Programa para sa Makabayan at Progresibong Pagbabago

15 Puntong Programa para sa Makabayan at Progresibong Pagbabago

-

1. Itaguyod ang pambansang soberanya at teritoryal na integridad

2. Igalang ang karapatang pantao at bigyang-laya ang demokrasya

3. Muling igiit ang soberanyang pang-ekonomiya at pangalagaan ang pambansang patrimonya

4. Ilunsad ang pambansang industriyalisasyon bilang nangungunang salik sa pag-unlad ng ekonomiya at bilang susi sa paglutas sa disempleyo, kahirapan at kawalang kaunlaran

5. Ipatupad ang reporma sa lupa bilang isang usapin ng demokratikong karapatan at hustisyang panlipunan, bilang pundasyon ng kaunlarang pang-ekonomya, at bilang paraan ng pagpapalaya sa mga nagbubungkal na walang lupa, paglikha/pagpapakawala ng kapital, pagpapaunlad sa kanayunan at paglikha ng lokal na pamilihan

6. Itaas ang sahod at pamumuhay ng mga manggagawa, protektahan at itaguyod ang iba’t ibang hanapbuhay, at itaas ang istandard sa pamumuhay ng mamamayan

7. Palawakin ang serbisyong panlipunan, laluna sa edukasyon, kalusugan at pabahay, at paunlarin ang mga pampublikong utilidad

8. Itigil ang pandarambong at lahat ng anyo ng katiwalian at kurapsyon, at parusahan ang mga may sala; wakasan ang sistema ng pork barrel at ilaan ang mga pondo ng gubyerno sa pagpapaunlad ng ekonomya, imprastruktura at pagpapalawak ngg serbisyong panlipunan

9. Bawasan ang badyet militar at ilaan ang impok sa pagpapaunlad ng ekonomya at serbisyong panlipunan

10. Itaguyod ang patriyotiko, demokratiko, siyentipiko at progresibong sistema ng edukasyon at kultura

11. Itaguyod ang pagkakapantay sa kasarian sa lahat ng larangan ng panlipunang aktibidad at bakahin ang diskriminasyong sekswal at pangkasarian

12. Tiyakin ang matalinong paggamit ng mga natural na yaman at pangalagaan ang kalikasan

13. Igalang ang karapatan ng mga pambansang minorya para sa sariling-pagpapasya at kaunlaran

14. Ipagpatuloy ang negosasyon sa kapayapaan sa NDFP at kumpletuhin iyong sa MILF

15. Magpursige sa isang independyenteng patakaran at paunlarin ang pinakamalapit na kooperasyon sa lahat ng kalapit na bayan para sa layunin ng internasyunal na solidaridad, kapayapaan at kaunlaran.

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Jose Maria Sison receives the Southeast Asia WRITE Award

The literary award is considered the most prestigious in Southeast Asia. The awardees are nominated by national writers' organizations

BOOKS BY PROF. JOSE MARIA SISON, 1961-2022

Since 1961, more than 50 books written by Jose Maria Sison have been published in English, Filipino and other languages. The books listed hereunder chronologically are mostly available from libraries of major Philippine, US and West European universities, Popular Bookstore in Manila and NDFP International Information Office in Utrecht, The Netherlands.

Decision on the petition for proscription against the CPP-NPA as terrorist organizations filed by the DOJ on 21 Feb 2018 with the RTC branch...

The Program of the CPP which is also synonymous with “Plan of Action”, can be construed as the respondent organizations’ “purpose for being,” or the very reasons for its establishment. A perusal of the foregoing Program, consisting of lofty ideals readily shows that the CPP-NPA is organized or exists, not for the purpose engaging in terrorism.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

You might also likeRELATED
Recommended to you