WritingsMessagesPAKIKIISA SA PAMANTIK-KMU SA MAYO UNO

PAKIKIISA SA PAMANTIK-KMU SA MAYO UNO

-


ni Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag
Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 1, 2014

Taos puso akong nagpapaabot ng militanteng pakikiisa sa Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) sa pagdiriwang ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan at iba pang rehiyon sa ika-111 anibersaryo ng Pandaigdigang Araw ng Paggawa sa Mayo Uno.

Pagkakataon ito na ipagbunyi ang mga tagumpay ninyo magmula ng itatag  ang PAMANTIK-KMU noong 1984. Dapat maging malaman, militante at masaya ang inyong selebrasyon. Gunitain ang mga pakikibaka, mga sakripisyo at mga tagumpay sa edukasyon, organisasyon at mobilisasyon kaugnay ng pagtataguyod, pagtatanggol at pagsusulong  sa mga karapatan at kabutihan ng uring manggagawa.

Sumasaludo ako sa PAMANTIK-KMU  bilang pinakamalawak na alyansa ng mga unyon, asosasyon, at pederasyong pang-manggagawa. Kapuri-puri ang mga pagpupunyagi ninyong pukawin, organisahin, at pakilusin ang mga manggagawa para isulong ang pakikibaka para sa makatarungang sahod, kaseguruhan sa trabaho, at karapatang pantao at paggawa. Bigyan natin ng pinakamataas na paggalang at parangal sa ating mga martir at bayani. Makapangyarihang inspirasyon natin sila.

Angkop na sa diwa ng proletaryong internasyonalismo na patampukin ninyo ang mga ambag ng limang  dakilang guro sa pakikibaka ng kilusang paggawa sa bansa at sa buong daigdig.  Sila ang nagbibigay ng liwanag sa  landas ng rebolusyon na pinamumunuan ng uring manggagawa. Dapat ilagay ang lahat ng inyong pagsisikap at pakikibaka sa balangkas ng bagong demokratikong rebolusyon at pandaigidigang proletaryo-sosyalistang revolusyon.  Hindi sapat ang maghabol lamang sa mga ekonomikong benepisyo sa kilusang unyon. Dapat na sa kalaunan makamit ng uring proletaryo ang kapangyarihang pampulitika at isagawa ang rebolusyon nang tuluy-tuluyan.

Kayo ay nakaharap muli sa isang rehimeng labis-labis ang pagiging papet sa imperyalismong US, mapagsamantala, korap, mapanupil at sinungaling.  Muling may kapasyahan kayong ibagsak ang rehimeng ito.  Dapat gunitain at dakilain ang PAMANTIK-KMU na naging panrehiyong sentro ng kilusang paggawa sa Timog Katagalugan sa kasagsagan ng represyon sa panahon ng diktadurang US-Marcos. Malaki muli ang papel na gagampanan ninyo para ihiwalay at gapiin ang kasalukuyang  imbing rehimeng Aquino na kasangkapan ng US at malalaking komprador at asendero.

Umaasa ako at natitiyak ko na mas marami at malaki pang mga  tagumpay ang aanihin ninyo sa mga susunod na pakibaka sa balangkas ng kilusang unyon, sa pambansa demokratikong kilusan at sa pagtangkilik sa pandaigdigang proletaryo-sosyalistang rebolusyon laban sa imperyalismo, rebisyonismo at reaksyon!

Mabuhay ang PAMANTIK-KMU!

Mabuhay ang uring manggagawa!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest news

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government

In the course of GRP-NDFP peace negotiations in Norway , Jose Maria Sison meets and talks with Prime Minister Kyell Magne Bondevik of the Royal Norwegian Government.

Jose Maria Sison receives the Southeast Asia WRITE Award

The literary award is considered the most prestigious in Southeast Asia. The awardees are nominated by national writers' organizations

BOOKS BY PROF. JOSE MARIA SISON, 1961-2022

Since 1961, more than 50 books written by Jose Maria Sison have been published in English, Filipino and other languages. The books listed hereunder chronologically are mostly available from libraries of major Philippine, US and West European universities, Popular Bookstore in Manila and NDFP International Information Office in Utrecht, The Netherlands.

Decision on the petition for proscription against the CPP-NPA as terrorist organizations filed by the DOJ on 21 Feb 2018 with the RTC branch...

The Program of the CPP which is also synonymous with “Plan of Action”, can be construed as the respondent organizations’ “purpose for being,” or the very reasons for its establishment. A perusal of the foregoing Program, consisting of lofty ideals readily shows that the CPP-NPA is organized or exists, not for the purpose engaging in terrorism.

Must read

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Bio-data of Jose Maria Sison as public figure

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

Jose Maria Sison talks and meets with Philippine presidents

You might also likeRELATED
Recommended to you