THE NATIONAL LIBERATION MOVEMENT IN THE PHILIPPINES AND THE “TERRORIST LISTING” BY FOREIGN POWERS

31/12/2012 // 0 Comments

By Prof. Jose Maria Sison Founding Chairman, Communist Party of the Philippines Chief Political Consultant, NDFP Negotiating Panel Keynote Speech at the Second New World Summit The Waag, Leiden, 29 December 2012 First of all, I wish to thank the organizers of the Second New World Summit for inviting me to serve as the keynote speaker.  I am honored and delighted to avail of this “alternative parliament” to expose the socio-economic, political, and ideological interests behind the “terrorist” labeling and listing of the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People´s Army (NPA), your speaker  and in effect the entire struggle of the  Filipino people for national liberation and democracy.

PAG-UNLAD, KASALUKUYANG KALAGAYAN AT MGA PROSPEK NG TEORYA AT PRAKTIKA NG MAOISMO SA PILIPINAS

26/12/2012 // 0 Comments

Kumperensiya hinggil sa Maoismo Jan van Eyck Academie, Maastricht 05 Setyember 2012 Introduksyon: Kahulugan ng Maoismo Muling itinatag ang Partido Komunista ng Pilipinas sa teoretikong pundasyon ng Marxismo-Leninismo Kaisipang Mao Zedong noong 26 Disyembre 1968. Mula 1995, upisyal nang ginamit ang Maoismo bilang terminong kasingkahulugan ng Kaisipang Mao Zedong. Ang paggamit ng termino ay bunsod ng pag-angkop sa lenggwahe kaugnay ng Marxismo-Leninismo at hindi sa anupamang pagbabago sa kahulugan o linya kaugnay ng Kaisipang Mao Zedong. Simula noong Setyembre 1993, sa mensahe ng pangulong tagapagtatag ng PKP sa Talakayan hinggil sa Kaisipang Mao Zedong, tinawag niyang mga Maoista ang mga tagapagtaguyod ng Kaisipang Mao Zedong.

IKALAWANG DAKILANG KILUSANG PAGWAWASTO

16/12/2012 // 0 Comments

Attn: Slide 1 Pamagat ANG IKALAWANG DAKILANG KILUSANG PAGWAWASTO Paglalahad ni Propesor Jose Maria Sison 13 Disyembre 2012 Paunang Salita Mga Kasama at mga Kaibigan, Maalab na rebolusyonaryong pagbati sa inyong lahat: mga lider, kasapi at panauhin ng BAYAN. Maraming salamat sa paanyayang magsalita tungkol sa Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto at makipagtalakayan sa inyo sa forum na ito.

MENSAJE DE SOLIDARIDAD A LOS MILITANTES INICIANDO EL CAPITULO DE LA LIGA EN LA REPUBLICA DOMINICANA

09/12/2012 // 0 Comments

Por el Profesor Jose Maria Sison Presidente de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos 8 de diciembre, 2012 En nombre de toda la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos (ILPS), nosotros, el Comité Internacional de Coordinación, les transmitimos nuestros más cálidos saludos de solidaridad a nuestros compañeros militantes que inician el capítulo de la Liga en la República Dominicana y a sus distinguidos invitados.

1 57 58 59 60 61 152