articles & speeches

WHY CELEBRATE KM@50?


By Jose Maria Sison
Founding Chairman, Kabataang Mabakayan

We celebrate the 50th anniversary of the founding of the Kabataang Makabayan in order to show our appreciation for its historic role and contributions in the advancement of the new democratic revolution. We must honor and emulate the KM rank and file for all their struggles, sacrifices and achievements in the service of the Filipino youth and the entire Filipino people. The youth of today can learn so much from the experience and achievements of KM.

Read more

ANG MAKASAYSAYANG PAPEL
AT MGA KONTRIBUSYON NG KABATAANG MAKABAYAN


Sanaysay ng pagdiriwang sa ika-50 Anibersaryo ng Pagtatatag ng KM

Ni Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag, Kabataang Makabayan

Dahil ako ang naging tagapangulong tagapagtatag ng Kabataang Makabayan (KM) noong 1964 at namuno rito hanggang maobliga akong kumilos nang lihim noong 1968, lubos kong ikinatutuwa at ikinararangal na makalahok sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng KM. Binibigyang-kahulugan at sinasaklaw ng pagdiriwang na ito ang lahat ng pakikibaka, sakripisyo at tagumpay ng kasapian ng KM sa paglilingkod sa kabataang Plipino at buong sambayanang Pilipino.

Read more

HISTORIC ROLE AND CONTRIBUTIONS OF KABATAANG MAKABAYAN


Essay to Celebrate the 50th Founding Anniversary of KM

By Jose Maria Sison
Founding Chairman, Kabataang Mabakayan

Having been the founding chairman of Kabataang Makabayan (KM) in 1964 and having led it until the necessity for me to go underground in 1968, I feel elated and highly honored to participate in the KM 50th anniversary celebration. This celebration signifies and encompasses all the struggles, sacrifices and achievements of the KM rank and file in the service of the Filipino youth and the entire Filipino people.

Read more

AN INTRODUCTION TO THE ROLE OF ACTIVISM
IN RELATION TO PHILIPPINE DEVELOPMENT ISSUES


Read at the International Development Studies at the Utrecht University, 17 November 2014

By Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
Chief Political Consultant, NDFP Negotiating Panel

IMG_1418

I thank Prof. Robert Fletcher and the International Development Studies Program for the  invitation to speak on the role of activism in relation to development issues in the Philippines.

Read more

STRENGTHEN THE VOICE OF THE PEOPLE


Keynote Speech to the First National Conference of Alternative Media
at Plaridel Hall, U.P. College of Mass Communications, October 9-10, 2014

By PROF. JOSE MA. SISON
Chairman Emeritus, International Network for Philippine Studies

I thank the conference organizers for inviting me to be the keynote speaker of the First National Conference of Alternative Media, the theme of which is “New Situation, New Challenge: Strengthen the People’s Voice.” I am deeply pleased and highly honored.

Read more

ANG IMPERYALISMO AT PAGLABAN NG SAMBAYANANG PILIPINO


VIDEO WITH GRAPHICS

Read more

ANG IMPERYALISMONG US
AT PAGLABAN NG SAMBAYANANG PILIPINO


Talumpati sa May Pag-Asa, Asamblea ng Kabataang Anti-Imperyalista, July 4, 2014

Ni Propesor Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League League of Peoples’ Struggle

Mahal na mga kapwa aktibista,

Taos puso akong nagpapasalamat sa Liga ng Kabataang Propagandista at Anakbayan sa paanyayang magsalita sa ‘May Pag-asa’, isang pagtitipon ng mga kabataang Pilipino na may layuning buhayin ang diwang makabayan ng kabataan sa harap ng tumitinding dominasyon ng mga dayuhang bansa, lalo na ng US, sa ekonomiya at pulitika ng Pilipinas. Tumpak ang temang “Itakwil ang 1.16 daangtaong pagkaalipin!”

Read more

US IMPERIALISM AND PEOPLE’S RESISTANCE IN THE PHILIPPINES


Paper for the Forum on Imperialism and Resistance,
organized by the ILPS-Netherlands in Amsterdam on June 6, 2014

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International League of Peoples’ Struggle

I wish to discuss with you how US imperialism has imposed itself on the Filipino people and violated their national sovereignty and thwarted their aspirations for democracy, social justice and development  since 1898 by military, political, economic and cultural means.

Read more

LAGUMIN ANG KARANASAN, ALAMIN ANG KALAKASAN
AT PLANUHIN ANG PAGSULONG BILANG TSAPTER


Susing Talumpati sa Pangkalahatang Asambleya ng ILPS-Philippines

Ni Propesor Jose Maria Sison
Tagapangulo, International Coordinating Committee
International League of Peoples’ Struggle
Mayo 28, 2014

Mahal na mga kaliga at kababayan,

Salamat sa pag-anyaya ninyo sa akin na magbigay ng susing talumpati. Ipinapaabot ko sa inyo ang pinakamaalab na pagbati ng pakikiisa mula sa Internasyonal na Komiteng Tagakoordina (International Coordinating Committee o ICC ) at sa kabuuan ng International League of Peoples’ Struggle (ILPS) sa pagdaraos ninyo ng Pangkalahatang Asambleya ng ILPS-Philippines.

Read more

THE NEW DEMOCRATIC REVOLUTION
THROUGH PROTRACTED PEOPLE’S WAR


 

Lecture at the Forum for Liberation Theology
Centre for Liberation Theologies, Faculty of Theology and Religious Studies
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, 15 May 2014

By Jose Maria Sison
Founding Chairman
Communist Party of the Philippines

I thank the Centre for Liberation Theologies for inviting me to this Forum for Liberation Theology to speak on the new democratic revolution through protracted people’s war. It is an honor and pleasure for me to interface and dialogue with theologians and others who are seriously interested in knowing the nature and development of the Philippine revolution, and the relationship of Christians with the Filipino people’s struggle for national and social liberation.

Read more